Voorlichtingsdag nieuwe Pensioenwet.

Bron:

Nieuwsbrief 50 d.d. 14 november 2022

Koepel van Gepensioneerden.

Maandag 14 november organiseerde de Koepel Gepensioneerden een voorlichtingsdag voor haar lidverenigingen over het in de nieuwe Pensioenwet voorziene hoor- en adviesrecht, waarmee gepensioneerden straks hun invloed kunnen laten gelden.

Terwijl de lobby om die inspraak te versterken nog in volle gang is, werden alvast ervaringen uitgewisseld en tips en tricks gedeeld om de stem van gepensioneerden straks zo stevig mogelijk te laten klinken. En dat moet, al is het maar omdat de minister zelf in haar Memorie van Toelichting op de nieuwe wet klip en klaar stelt dat de behartiging van de pensioenbelangen van gepensioneerden niet (meer) in goede handen is bij vakbonden.

Meer dan 150 leden van lidverenigingen van de Koepel die zitting hebben in belanghebbenden- en verantwoordingsorganen namen aan de voorlichtingsdag deel. Onder leiding van dagvoorzitter Jos Berkemeijer (voorzitter van de pensioencommissie van de Koepel Gepensioneerden) gingen ze onder meer in gesprek met de aan diezelfde pensioencommissie verbonden actuaris Henk Bets. Inmiddels een bekende naam voor wie de Kamerdebatten volgt over of de nieuwe wet alle destijds bij het sluiten van het pensioenakkoord gedane beloftes (over een koopkrachtig pensioen bijvoorbeeld) wel waarmaakt. Met in samenspraak met de Koepel Gepensioneerden gemaakte tegenberekeningen heeft Bets zowel de minister als woordvoerders van coalitiepartijen inmiddels menig slapeloze nacht bezorgd. Want als die tegenberekeningen één ding aantonen, is dat dat het niet vanzelfsprekend is dat het in het nieuwe pensioenstelsel met de koopkracht van gepensioneerden wel goed zit.

Gerard Heeres en Anne van ’t Zelfde (beiden lid van de pensioencommissie en actief binnen hun eigen verenigingen bij respectievelijk Hoogovens/Tata Steel en KPN) namen de aanwezigen mee in de door hun verenigingen gevolgde strategie om te komen tot een forse indexatie (Hoogovens) en een minstens even forse inhaalindexatie (KPN).

Koepel-voorzitter John Kerstens besprak met de deelnemers de wijze waarop maximaal van de nu voor het eerst in de wet neergelegde rechten van vertegenwoordigers van gepensioneerden gebruik kan worden gemaakt. Simpel gezegd: door niet af te wachten, maar het voortouw te nemen in de besprekingen met vakbonden en werkgever en daarbij duidelijk te maken wat voor gepensioneerden de ijkpunten zijn bij het beoordelen van alle door sociale partners te nemen besluiten. Om verenigingen daarbij te helpen is inmiddels een Handleiding Hoorrecht verschenen en wordt gewerkt aan een Handleiding Adviesrecht.

Vicevoorzitter Jaap van der Spek gaf een inkijkje in de lobby-activiteiten van de Koepel Gepensioneerden, de inzet daarbij en de mogelijk te behalen resultaten.

Tenslotte: zoals aangegeven, voert de Koepel Gepensioneerden (samen met haar collega-seniorenorganisaties in de Seniorencoalitie) tot op de dag van vandaag stevig lobby tegen de wet in z’n huidige vorm. En dat zal de Koepel blijven doen. Maar tegelijkertijd bereiden we onze lidverenigingen wel voor op wat mogelijk komen gaat. In het belang van gepensioneerden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts