Geen lagere AOW meer door achterstallige premies

Bron: Nieuwsbrief De Koepel d.d. 4 maart 2023

De hoogte van een AOW-uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat iemand hiervoor verzekerd is geweest.

Daarbij wordt op het moment dat het recht op uitkering ingaat vijftig jaar teruggekeken. Voor elk kalenderjaar geldt dan dat men verzekerd is (geweest) als men dat jaar ingezetene was of aan de loonbelasting onderworpen is geweest. Voor elk jaar dat men niet aan deze criteria heeft voldaan wordt een korting van 2% op de bruto AOW toegepast.


Een ruwe berekening aan de hand van relevante CBS-cijfers leert dat de uitkering voor de ruim 3 miljoen AOW-gerechtigden in 2021 neerkwam op gemiddeld 65% van het volledige bedrag.

Migratie is natuurlijk een belangrijke reden om niet een volledige AOW te ontvangen, maar de wet kent er nog meer die als gevolg hebben dat de AOW met 2% gekort wordt.

Een minder bekende is wellicht de situatie dat in enig kalenderjaar verzuimd is AOW-premie af te dragen terwijl dat wel verplicht was, in de wet “schuldig nalatig” genoemd.


In de Kamer ligt nu een wetsvoorstel om deze kortingsregel te schrappen. Met name mensen die in het verleden een of meerdere jaren geen premies hebben afgedragen, meestal als gevolg van uiteenlopende persoonlijke/financiële problemen, profiteren daarvan. Deze maatregel heeft tot gevolg dat de uitkering voor een kleine groep AOW’ers (0,5%) voor de rest van hun leven ongeveer 2% omhoog gaat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts