Eerste Kamer buigt zich over nieuwe Pensioenwet .

 

Bron Nieuwsbrief 5 van de Koepel .

Nadat de Tweede Kamer eind vorig jaar een klap gaf op het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen, is nu de Eerste Kamer begonnen aan de behandeling ervan. In het kader daarvan vond (na een eerdere technische briefing door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) afgelopen weken een tweetal deskundigenbijeenkomsten plaats.

Daaruit werd duidelijk dat het aantal fervente voorstanders van de wet in z’n huidige vorm niet overhoudt.

Eigenlijk lijken alleen de pensioensector zelf (vertegenwoordigd door de Pensioenfederatie), de door diezelfde pensioensector gesponsorde denktank Netspar en De Nederlandse Bank nog enthousiast over het wetsvoorstel zoals dat nu voorligt.

Zowat alle andere genodigden bij bedoelde rondetafelgesprekken waren ronduit kritisch en hadden de nodige vragen.

Vragen die veelal betrekking hadden op de kritiekpunten die de Koepel Gepensioneerden en haar in de Seniorencoalitie samenwerkende collega-organisaties ANBO, KBO-PCOB en NOOM eerder al (zowel mondeling als schriftelijk) bij de Eerste Kamer en diverse insprekers bij de rondetafelgesprekken onder de aandacht hebben gebracht.

Zo maakten de aan de pensioencommissie van de Koepel Gepensioneerden verbonden actuarissen Henk Bets en Agnes Joseph beiden duidelijk dat het nieuwe stelsel onvoldoende garanties biedt dat het beloofde koopkrachtiger pensioen echt dichterbij komt. En dat terwijl dat toch de hoofdbelofte was van de nieuwe wet.

Beiden deden daartoe een paar concrete aanbevelingen, waar een aantal andere sprekers zich bij aansloot. Daartoe is overigens wel een aanpassing van het wetsvoorstel nodig.

Hoewel de mogelijkheden van de Eerste Kamer voor zo’n aanpassing een stuk beperkter zijn dan die van de Tweede Kamer (die immers amendementen kan indienen), biedt een zogenaamde ‘novelle’ daartoe wel mogelijkheden.

Momenteel kijken de Koepel Gepensioneerden en haar eerdergenoemde collega-seniorenorganisaties samen met deskundigen en senatoren naar de mogelijkheden daarvan. Na de nu afgeronde rondetafelgesprekken zal een schriftelijke vragenronde plaatsvinden.

Pas daarna zal het echte debat worden ingepland. Dat maakt dat zeker niet over het wetsvoorstel gestemd zal worden voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Ook omdat diverse senatoren, in lijn met een eerder gedane oproep van de Koepel Gepensioneerden, eerst de bij het wetsvoorstel zogenaamde ‘lagere regelgeving’ willen zien alvorens een definitief oordeel te vellen.

Zo is momenteel het wachten bijvoorbeeld nog op de door de minister toegezegde handreiking rondom ‘invaren’ (die meer duidelijkheid moet bieden over het verdelen van de pensioenpot) en die voor gesloten fondsen (die ook hen de keuze tussen wel of niet overstappen naar het nieuwe stelsel moet bieden).

Overigens treedt de Eerste kamer pas begin juni in de nieuwe samenstelling aan, zodat de minister vooralsnog ook in de Eerste Kamer een comfortabele meerderheid voor de nieuwe wet achter zich weet.

Geen lagere AOW meer door achterstallige premies

Bron: Nieuwsbrief De Koepel d.d. 4 maart 2023

De hoogte van een AOW-uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat iemand hiervoor verzekerd is geweest.

Daarbij wordt op het moment dat het recht op uitkering ingaat vijftig jaar teruggekeken. Voor elk kalenderjaar geldt dan dat men verzekerd is (geweest) als men dat jaar ingezetene was of aan de loonbelasting onderworpen is geweest. Voor elk jaar dat men niet aan deze criteria heeft voldaan wordt een korting van 2% op de bruto AOW toegepast.


Een ruwe berekening aan de hand van relevante CBS-cijfers leert dat de uitkering voor de ruim 3 miljoen AOW-gerechtigden in 2021 neerkwam op gemiddeld 65% van het volledige bedrag.

Migratie is natuurlijk een belangrijke reden om niet een volledige AOW te ontvangen, maar de wet kent er nog meer die als gevolg hebben dat de AOW met 2% gekort wordt.

Een minder bekende is wellicht de situatie dat in enig kalenderjaar verzuimd is AOW-premie af te dragen terwijl dat wel verplicht was, in de wet “schuldig nalatig” genoemd.


In de Kamer ligt nu een wetsvoorstel om deze kortingsregel te schrappen. Met name mensen die in het verleden een of meerdere jaren geen premies hebben afgedragen, meestal als gevolg van uiteenlopende persoonlijke/financiële problemen, profiteren daarvan. Deze maatregel heeft tot gevolg dat de uitkering voor een kleine groep AOW’ers (0,5%) voor de rest van hun leven ongeveer 2% omhoog gaat

Niet in gesprek met pensioenfonds en sociale partners of juist wel? Meld het!

Bron: Koepel van gepensioneerden nieuwsbrief 56 d.d. 31 december 2022

Een tijdje terug heeft de Koepel Gepensioneerden met de Pensioenfederatie afgesproken dat deze haar leden (zowat alle pensioenfondsen van Nederland) zou attenderen op de wettelijke verplichting van fondsen om gepensioneerden op de hoogte te stellen van het bestaan van verenigingen van gepensioneerden.

Veel bij de Koepel aangesloten verenigingen van gepensioneerden hebben inmiddels melding gemaakt van het feit dat ze dat gemerkt hebben.


Bij diverse fondsen die van genoemde verplichting tot voor kort niet of nauwelijks werk maakten, zijn inmiddels mooie berichten over de bij de Koepel aangesloten verenigingen verschenen. Soms gebeurde dat door middel van een brief aan alle gepensioneerden van het fonds, soms met een interview of een door de vereniging geschreven column in het blad of op de website van het fonds.


Graag ontvangt de Koepel dergelijke goede voorbeelden. Die dienen niet alleen ter inspiratie over op welke manieren verenigingen zich met behulp van het pensioenfonds kunnen presenteren, maar maken ook duidelijk of vervolgactie van de Koepel nodig is. Daarom worden ook verenigingen wier fondsen nog steeds geen medewerking willen verlenen nadrukkelijk gevraagd zich te melden.


Eenzelfde oproep doen we ook nog een keer richting verenigingen die tot nu toe geen gehoor krijgen bij vakbonden en/of werkgever waarbij ze zich hebben gemeld in het kader van het in de nieuwe Pensioenwet voorziene hoorrecht.


Ook daarvan ontvangt de Koepel graag bericht, zodat actie kan worden ondernomen. Berichten (met goede dan wel slechte ervaringen) kunnen worden gezonden naar http://secretariaat@koepelgepensioneerden.nl.

Dordts college krijgt zijn zin: ov-korting voor inwoners met laag inkomen en niet gratis voor alle 65-plussers

Bron AD De Dordtenaar 20 december 2022.


Wat raadspartijen dinsdag ook probeerden, de nieuwe kortingsregeling voor openbaar vervoer in Dordrecht komt er zoals het college die voorstelde. De afgelopen jaren konden alle 65-plussers gratis reizen in de stad, maar daar komt dus verandering in.


Voortaan geldt dat iedereen vanaf 18 jaar met een inkomen tot 140 procent van het wettelijk sociaal minimum (WSM) in aanmerking komt voor een korting van 40 procent voor het openbaar vervoer in de stad tijdens daluren. Voor AOW’ers met zo’n laag inkomen wordt het openbaar vervoer gratis tijdens daluren in de Dordtse stadsbussen van Qbuzz.

Zij kunnen daar vanaf 9 januari aanspraak op maken via hun Dordtpas, door die te koppelen aan een ov-chipkaart. Anderen, dus ook ouderen, moeten vanaf volgend jaar wel betalen voor hun busritjes.


Meer daluren
Onder aanvoering van de VSP probeerde een flink aantal partijen het voorstel van het college te wijzigen naar de huidige regeling, maar daar bleek te weinig steun voor. Ook een wijzigingsvoorstel om het aantal daluren op werkdagen te vergroten, voordelig voor mensen in het openbaar vervoer, haalde het niet.


De Dordtse VVD kwam met het idee om mensen die agressief gedrag vertonen bij bijvoorbeeld de sociale dienst geen ov-kortingskaart te geven. Andere partijen en wethouder Peter Heijkoop vonden het maar een raar idee om mensen op deze manier te ‘straffen’.

Algemene Vergadering stemt in met Jaarplan 2023

Bron Nieuwsbrief 54 d.d. 17 december 2022

Afgelopen woensdag hield de Koepel Gepensioneerden weer een Algemene Vergadering. Bijna 100 vertegenwoordigers van lidverenigingen stemden in Culemborg unaniem in met de begroting en het Jaarplan 2023 van de Koepel. Kern van dat Jaarplan is dat de Koepel Gepensioneerden bovenop het pensioendossier blijft zitten: centraal, bijvoorbeeld richting de Eerste Kamer die vanaf januari z’n tanden in de nieuwe Pensioenwet mag zetten.


Maar vooral ook decentraal: daar waar de lidverenigingen van de Koepel aan de slag moeten met de uitoefening van het in de nieuwe wet neergelegde hoorrecht. Het is voor het eerst dat de pensioenwetgeving in Nederland expliciet een rol toekent aan verenigingen van gepensioneerden. En gelet op de daaraan in de wet gestelde eisen zijn het feitelijk alleen de lidverenigingen van de Koepel die daarvoor in aanmerking komen.


Daarom zet de Koepel komend jaar stevig in op het faciliteren van haar verenigingen om maximaal gebruik te kunnen maken van dat hoorrecht. Dat is straks immers de enige manier waarop gepensioneerden nog invloed kunnen uitoefenen op alle keuzes die per pensioenfonds moeten worden gemaakt.


Daartoe zal de inmiddels verschenen Handleiding Hoorrecht worden geactualiseerd als ook worden voorzien van nog meer concrete handvatten voor lidverenigingen en zal bovendien een Handleiding Adviesrecht worden uitgebracht, nu alle verenigingen ook vertegenwoordigers in verantwoordingsorganen hebben.


Uiteraard zullen ook in 2023 weer scholings- en voorlichtingsdagen worden georganiseerd. Daarnaast zal een (digitaal) platform worden ontwikkeld waarop lidverenigingen ‘good and bad practices’ kunnen uitwisselen. De Koepel Gepensioneerden ziet het ook als haar taak om knelpunten bij de implementatie van de nieuwe wet stevig onder de aandacht van pers en politiek te brengen en zo ook echt werk te maken van de in de Tweede Kamer besproken ‘monitoring’ van de wet.

Tenslotte: nu de introductie van een wettelijk hoorrecht van verenigingen van gepensioneerden mogelijkheden biedt om het grote belang van bedoelde verenigingen en dus van de Koepel Gepensioneerden zelf breder over het voetlicht te brengen, zal de Koepel actie ondernemen om meer bekendheid te genereren over de mogelijkheid en het belang om lid te worden van een bij de Koepel Gepensioneerden aangesloten vereniging van gepensioneerden.


Naast pensioenen (en breder: inkomen en koopkracht) zal ook het brede thema wonen, welzijn en zorg volgend jaar een prominente plaats innemen in de activiteiten van de Koepel Gepensioneerden. Via een inmiddels danig versterkte commissie Zorg, Wonen, Welzijn zal de Koepel (samen met haar partners in de Seniorencoalitie) onder meer nauw betrokken zijn bij het onlangs door het kabinet gepresenteerde programma ‘Wonen, Ondersteuning, Zorg voor Ouderen’ (WOZO).


Uitgangspunt daarbij voor de Koepel is dat zeker niet iedere senior ‘ziek, zwak en misselijk’ is, maar dat het tegelijkertijd niet zo is dat iedere oudere tot ver boven de zeventig in blakende gezondheid verkeert en beschikt over een sterk eigen netwerk. Voor de Koepel is daarom van belang dat veel aandacht uitgaat naar de randvoorwaarden om ‘gelukkig oud te worden.

AOW mogelijk toch ruim twee tientjes per maand hoger, Eerste Kamer houdt voet bij stuk

Bron: AD 29 november 2022


Gepensioneerden krijgen komend jaar mogelijk toch nog iets meer AOW dan gedacht. De Eerste Kamer eist dat een extraatje dat het kabinet wil afschaffen volgend jaar terugkomt. AOW’ers zouden er daardoor vanaf 1 juli 23 euro per maand bij krijgen.


De ‘kale’ AOW stijgt vanaf 1 januari al fors, doordat het staatspensioen net als andere uitkeringen meestijgt door de verhoging van het minimumloon met 10 procent. Maar om een deel van die rekening te betalen wil het kabinet stapsgewijs af van de IOAOW. Dit is een aanvulling op de AOW-uitkering die elke AOW’er nu ook nog krijgt. Dit extraatje bedraagt dit jaar 28 euro per maand, maar gaat vanaf 1 januari naar 5 euro.

Die stap is tegen het zere been van de Eerste Kamer. Die had het kabinet eerder al opgedragen om de IOAOW niet te verlagen, maar het ministerie van Sociale Zaken hield desondanks vast aan die maatregel. Senator Martin van Rooijen (50PLUS) liet het er niet bij zitten en bracht daarom vandaag opnieuw een motie in stemming. Daarin werd de regering opgedragen de verlaging van 28 naar 5 euro per 1 juli ongedaan te maken.

Gat op de begroting
Een meerderheid schaarde zich achter het voorstel van Van Rooijen. Alleen regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie stemden tegen, maar die hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid.


De bal ligt nu opnieuw bij het kabinet: de Tweede Kamer heeft de wet die de afschaffing van de IOAOW regelt al aangenomen. Die stap terugdraaien zou een gat van 800 miljoen euro op de begroting betekenen, oplopend tot 1 miljard euro in 2025.


Minister Carola Schouten (Pensioenen, ChristenUnie) gaat de aangenomen motie ‘bestuderen’, laat zij via haar woordvoerder weten.