Eerste hulp voor bij verkiezingen met Verkiezingsstoplicht

Bron nieuwsbrief van De Koepel nummer 37 d.d. 11 november 2023

De Seniorencoalitie, het samenwerkingsverband tussen ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en SOMNL, helpt mensen met het Verkiezingsstoplicht.

Het is speciaal gemaakt voor senioren als hulp bij de keuze van een politieke partij bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november a.s.

Het stoplicht maakt in één oogopslag duidelijk hoeveel aandacht politieke partijen besteden aan onderwerpen die juist voor ouderen van groot belang zijn.

Senioren hebben een belangrijke rol bij deze verkiezingen, aangezien meer dan de helft van de stemgerechtigden boven de 50 is. Een groot deel van de 60+ers staat nog voor een lastige stemkeuze, omdat veel bekende politici verdwijnen van het Haagse toneel en partijen veelal een nieuwe koers inzetten.

Opvallend is dat veel thema’s van ouderen onderbelicht zijn bij deze verkiezingen. Terwijl we in Nederland met een dubbele vergrijzing voor grote issues komen te staan. Grote aandachtspunten zijn zorg en wonen.

Andere partij
Momenteel twijfelt nog 43% van de 60+ers of weet echt nog niet op welke politieke partij zij gaan stemmen bij de komende verkiezingen.

Het valt op dat binnen de groep die jarenlang loyaal op dezelfde partij stemde, bijna drie op de vijf nu voor een andere partij gaat of nog twijfelt en geen keuze heeft gemaakt.

Heel eenvoudig
Het stoplicht werkt heel eenvoudig. Met gekleurde bolletjes wordt aangegeven in hoeverre het programma van de grootste partijen overeenkomt met de standpunten van de Seniorencoalitie.

De focus van het verkiezingsstoplicht zijn de ‘ouderen-thema’s’, waarbij we ons realiseren dat er uiteraard ook andere overwegingen kunnen zijn om wel of niet voor een bepaalde partij te kiezen.

Het stoplicht kunt u hieronder bekijken door op de oranje knop te klikken. U kunt het Stoplicht ook downloaden.
VERKIEZINGSSTOPLICHT

 

 

Ontwikkelingen rond Gezondheidspark Midden zone.

Bron Dordrecht.net 05 juni 2023

DORDRECHT – Het College van B&W heeft besloten de ontwikkelovereenkomst met Ballast-Nedam voor de ontwikkeling van de Midden zone te ontbinden. In ieder geval voor een deel van het project, maar de verwachting is dat dit uiteindelijk alle fasen zal betreffen
Wij kunnen ons voorstellen dat er teleurstelling zal zijn dat de ontwikkeling niet van de grond is gekomen. We hopen dan ook dat er snel een oplossing gevonden wordt om de broodnodige woningen hier te realiseren, evenals de benodigde capaciteit voor het parkeren.

Hierbij is wel de kans ontstaan om een aantal ernstige tekortkomingen van de bestaande plannen op te heffen. Als VSP en SP hadden wij grote moeite met de voorgenomen exploitatie van de te bouwen parkeergarage en parkeerkosten voor medewerkers van het ziekenhuis, evenals voor bezoekers van het ziekenhuis en sportboulevard. Voor medewerkers, die vanuit de gehele regio in wisseldiensten op het ASZ werken, is het meestal niet haalbaar met OV of fiets naar het werk te komen. De extra parkeerkosten zouden op kunnen lopen tot 1000,- euro per jaar. Dit als uitvloeisel van de voorgenomen exploitatie van de parkeergarage door een commerciële partij.

Voor de VSP en de SP is parkeergelegenheid bij een ziekenhuis een maatschappelijke voorziening. Wij willen, dat in een nieuwe ontwikkelovereenkomst wordt geregeld, dat de gemeente eigenaar blijft van alle parkeervoorzieningen in het gebied. Dit met schappelijke prijzen voor bezoekers van het ziekenhuis en sportboulevard en een goedkoop abonnement voor werkenden in het ASZ.

Daarnaast zou in de bestaande ontwikkelovereenkomst maar 15% sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Dit helaas alleen in het hoogste prijssegment, en uitgebaat door een private partij, waardoor deze woningen na 15 jaar alsnog kunnen worden verkocht en dus verloren gaan voor de sociale sector. Wat de VSP en SP betreft moet gekeken worden naar een hoger percentage sociale huurwoningen, verspreid over alle betaalbaarheidscategorieën, en te exploiteren door de woningbouwcorporaties.

Met vriendelijke groet,
Margret Stolk, VSP
Ronald Portier, SPOuderenorganisaties doen oproep aan Kamer: Bouw woonzorg complexen nu echt urgent

Bron: Koepel van gepensioneerden woensdag 8 februari

De seniorenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM roepen de Tweede Kamer op om nu echt werk te maken van het realiseren van meer woningen voor ouderen.

Er moet vooral haast worden gemaakt met de bouw van woonvormen waar ook zorg kan worden geleverd. Dat staat in een brief die aan de Kamerleden is gestuurd.

De bouw van woonzorg complexen moet de hoogste prioriteit krijgen, stellen de organisaties die samenwerken in de Seniorencoalitie. Want er bestaat nu een grote kloof tussen zelfstandig wonen en opname in een verpleeghuis. Volgens brancheorganisatie ActiZ staan op dit moment 20.000 mensen op de wachtlijst voor een plek in een verpleeghuis. En de behoefte aan verpleegbedden stijgt alleen maar, terwijl het kabinet het aantal plekken in verpleeghuizen niet verhoogt.

De Tweede Kamer debatteert morgen over de woningbouwplannen van het kabinet. Er wordt onder meer gepraat over het plan ‘Wonen en zorg voor ouderen’. Daarin staat dat er tot 2030 290.000 woningen voor senioren moeten worden gebouwd, waarvan 80.000 in een zogenoemde geclusterde woonvorm. Hier worden wonen en zorg gecombineerd.

Plan B
In de brief uit de Seniorencoalitie haar zorg over de haalbaarheid van de plannen. Door bijvoorbeeld de stikstofcrisis, het gebrek aan geschikte bouwlocaties en de stijgende kosten is het de vraag of de ambitie wel gehaald wordt. De Seniorencoalitie wil weten of er een plan B ligt.

Naast investeren in woningen moet ook snel worden begonnen met investeren in wijken en buurten, schrijft de Seniorencoalitie in de brief. Goed wonen in een fijne woonomgeving waar mensen actief kunnen blijven meedoen is belangrijk in het voorkómen van de vraag naar zorg.

Humanitas Thuisadministratie: Samen uit de knoop

Bron: Dordt Centraal 19 januari 2023


Afgelopen zomer maakte Via Cultura een uitzending in samenwerking met Humanitas Drechtsteden Thuisadministratie. In ‘Samen uit de knoop’ ging het over armoedebeleid en schuldhulpverlening. Met inbreng van een ervaringsdeskundige, de gemeente en vrijwilligers van Humanitas die ‘in het veld’ actief zijn. Het onderwerp van gesprek: hoe verloopt de armoedeval en hoe kom je er weer uit?


De ervaringsdeskundige sprak open over haar schroom en taboe over het onderwerp. Zij overwon die schroom om opgenomen te kunnen worden in het schuldhulptraject.


Schulden voorkomen
De gemeente hanteert een armoedebeleid sinds 2018: ’Samen tegen armoede’. De kern: meer samenwerken in de stad om de inwoners beter te bereiken. En veel aandacht voor de stress-component bij schuldenproblematiek. Daarvoor is preventie van schulden belangrijk: (wettelijke) vroegsignalering van betalingsachterstanden van zorgverzekeraars, water- en energiebedrijven en woningbouwcorporaties.

Knelpunt is vaak niet het (lage) inkomen, maar wel het uitgavenpatroon, de laatste tijd versterkt door de sterk gestegen energielasten en inflatie. De gemeente heeft de Dordtpas geïntroduceerd, mede gericht op financiële voordelen voor minima.


Eerste signalen
De SDD (Sociale Dienst Drechtsteden) voert de schuldhulpverlening uit en heeft een ketenaanpak geïnitieerd: de samenwerking met andere hulpverleners die deelnemers ondersteunen met andere problemen.

De eerste signalen over schulden komen over het algemeen binnen bij de Sociale Wijkteams in Dordrecht; maar ook bij thuiszorg en ambulante zorgverleners van Yulius en andere organisaties. Er wordt verwezen naar geldenzodordt.nl en geldfit.nl, waar veel informatie te vinden is.


Taboe
Vanuit de Sociale Wijkteams komt de oproep om het taboe rond armoede te doorbreken. Want bij de start van deze teams was de meerderheid van de vragen van financiële aard. Maar er werd onderkend dat er veel meer problemen waren. Het wijkteam is een vindplaats, waar mensen naar toe kunnen. Maar er zijn veel meer vindplaatsen.

Passende hulp
Alliantie Dordrecht wil door goede samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en in de keten de mensen vinden die hulp nodig hebben en doorgeleiden naar passende hulpverlening.

Samen naar oplossing
De vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie worden veel ingeschakeld door onder andere de wijkteams om bij problemen op financieel/administratief vlak te helpen. Maar ook komen er aanmeldingen binnen via onder meer Yulius, de website en mond-tot-mond reclame. De coördinatoren van Thuisadministratie gaan dan eerst op huisbezoek bij de deelnemer om inzicht te krijgen in de hulpvraag. Deze kan heel divers zijn.

De coördinator koppelt de deelnemer aan een geschikte vrijwilliger. De vrijwilliger gaat samen met hem of haar op zoek naar oplossingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een weduwe zijn die nooit de administratie heeft gedaan. Of om iemand die in de schuldhulpverlening wil komen en hulp nodig heeft bij het invullen van alle formulieren en volgen van procedures om aan de voorwaarden te voldoen. Onze vrijwilligers worden uitgebreid getraind voordat zij deelnemers gaan ondersteunen.


Verlichting
De deelnemer blijft de regie houden, de Humanitas-vrijwilliger coacht en helpt hem of haar om weer zelfredzaam te worden. Na het traject kan nazorg worden verleend. De vrijwilliger helpt niet alleen met de financiële problemen, maar is ook iemand die helpt stress te verminderen. Met andere woorden: een vertrouwenspersoon worden. “Je voegt echt iets toe aan het leven van iemand”, zegt een vrijwilliger van Humanitas. “Je kan iemand iets leren en vaak doorbreek je eenzaamheid.” Een ervaringsdeskundige vertelt: ‘’De vrijwilliger van Humanitas Thuisadministratie geeft verlichting van je problemen, je kan je hart luchten bij de vrijwilliger. Dat helpt je op weg naar een stressvrij bestaan.”


Terugkijken
Humanitas verwelkomt graag nieuwe vrijwilligers voor Humanitas Drechtsteden Thuisadministratie. Meer weten of meteen aanmelden?

Ga naar www.humanitas.nl/afdeling/drechtsteden/vacatures. De uitzending terugkijken kan op het YouTube-kanaal van Via Cultura. Zoek op: ‘Humanitas – Samen uit de knoop’.