Ouderenorganisaties doen oproep aan Kamer: Bouw woonzorg complexen nu echt urgent

Bron: Koepel van gepensioneerden woensdag 8 februari

De seniorenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM roepen de Tweede Kamer op om nu echt werk te maken van het realiseren van meer woningen voor ouderen.

Er moet vooral haast worden gemaakt met de bouw van woonvormen waar ook zorg kan worden geleverd. Dat staat in een brief die aan de Kamerleden is gestuurd.

De bouw van woonzorg complexen moet de hoogste prioriteit krijgen, stellen de organisaties die samenwerken in de Seniorencoalitie. Want er bestaat nu een grote kloof tussen zelfstandig wonen en opname in een verpleeghuis. Volgens brancheorganisatie ActiZ staan op dit moment 20.000 mensen op de wachtlijst voor een plek in een verpleeghuis. En de behoefte aan verpleegbedden stijgt alleen maar, terwijl het kabinet het aantal plekken in verpleeghuizen niet verhoogt.

De Tweede Kamer debatteert morgen over de woningbouwplannen van het kabinet. Er wordt onder meer gepraat over het plan ‘Wonen en zorg voor ouderen’. Daarin staat dat er tot 2030 290.000 woningen voor senioren moeten worden gebouwd, waarvan 80.000 in een zogenoemde geclusterde woonvorm. Hier worden wonen en zorg gecombineerd.

Plan B
In de brief uit de Seniorencoalitie haar zorg over de haalbaarheid van de plannen. Door bijvoorbeeld de stikstofcrisis, het gebrek aan geschikte bouwlocaties en de stijgende kosten is het de vraag of de ambitie wel gehaald wordt. De Seniorencoalitie wil weten of er een plan B ligt.

Naast investeren in woningen moet ook snel worden begonnen met investeren in wijken en buurten, schrijft de Seniorencoalitie in de brief. Goed wonen in een fijne woonomgeving waar mensen actief kunnen blijven meedoen is belangrijk in het voorkómen van de vraag naar zorg.

Humanitas Thuisadministratie: Samen uit de knoop

Bron: Dordt Centraal 19 januari 2023


Afgelopen zomer maakte Via Cultura een uitzending in samenwerking met Humanitas Drechtsteden Thuisadministratie. In ‘Samen uit de knoop’ ging het over armoedebeleid en schuldhulpverlening. Met inbreng van een ervaringsdeskundige, de gemeente en vrijwilligers van Humanitas die ‘in het veld’ actief zijn. Het onderwerp van gesprek: hoe verloopt de armoedeval en hoe kom je er weer uit?


De ervaringsdeskundige sprak open over haar schroom en taboe over het onderwerp. Zij overwon die schroom om opgenomen te kunnen worden in het schuldhulptraject.


Schulden voorkomen
De gemeente hanteert een armoedebeleid sinds 2018: ’Samen tegen armoede’. De kern: meer samenwerken in de stad om de inwoners beter te bereiken. En veel aandacht voor de stress-component bij schuldenproblematiek. Daarvoor is preventie van schulden belangrijk: (wettelijke) vroegsignalering van betalingsachterstanden van zorgverzekeraars, water- en energiebedrijven en woningbouwcorporaties.

Knelpunt is vaak niet het (lage) inkomen, maar wel het uitgavenpatroon, de laatste tijd versterkt door de sterk gestegen energielasten en inflatie. De gemeente heeft de Dordtpas geïntroduceerd, mede gericht op financiële voordelen voor minima.


Eerste signalen
De SDD (Sociale Dienst Drechtsteden) voert de schuldhulpverlening uit en heeft een ketenaanpak geïnitieerd: de samenwerking met andere hulpverleners die deelnemers ondersteunen met andere problemen.

De eerste signalen over schulden komen over het algemeen binnen bij de Sociale Wijkteams in Dordrecht; maar ook bij thuiszorg en ambulante zorgverleners van Yulius en andere organisaties. Er wordt verwezen naar geldenzodordt.nl en geldfit.nl, waar veel informatie te vinden is.


Taboe
Vanuit de Sociale Wijkteams komt de oproep om het taboe rond armoede te doorbreken. Want bij de start van deze teams was de meerderheid van de vragen van financiële aard. Maar er werd onderkend dat er veel meer problemen waren. Het wijkteam is een vindplaats, waar mensen naar toe kunnen. Maar er zijn veel meer vindplaatsen.

Passende hulp
Alliantie Dordrecht wil door goede samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en in de keten de mensen vinden die hulp nodig hebben en doorgeleiden naar passende hulpverlening.

Samen naar oplossing
De vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie worden veel ingeschakeld door onder andere de wijkteams om bij problemen op financieel/administratief vlak te helpen. Maar ook komen er aanmeldingen binnen via onder meer Yulius, de website en mond-tot-mond reclame. De coördinatoren van Thuisadministratie gaan dan eerst op huisbezoek bij de deelnemer om inzicht te krijgen in de hulpvraag. Deze kan heel divers zijn.

De coördinator koppelt de deelnemer aan een geschikte vrijwilliger. De vrijwilliger gaat samen met hem of haar op zoek naar oplossingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een weduwe zijn die nooit de administratie heeft gedaan. Of om iemand die in de schuldhulpverlening wil komen en hulp nodig heeft bij het invullen van alle formulieren en volgen van procedures om aan de voorwaarden te voldoen. Onze vrijwilligers worden uitgebreid getraind voordat zij deelnemers gaan ondersteunen.


Verlichting
De deelnemer blijft de regie houden, de Humanitas-vrijwilliger coacht en helpt hem of haar om weer zelfredzaam te worden. Na het traject kan nazorg worden verleend. De vrijwilliger helpt niet alleen met de financiële problemen, maar is ook iemand die helpt stress te verminderen. Met andere woorden: een vertrouwenspersoon worden. “Je voegt echt iets toe aan het leven van iemand”, zegt een vrijwilliger van Humanitas. “Je kan iemand iets leren en vaak doorbreek je eenzaamheid.” Een ervaringsdeskundige vertelt: ‘’De vrijwilliger van Humanitas Thuisadministratie geeft verlichting van je problemen, je kan je hart luchten bij de vrijwilliger. Dat helpt je op weg naar een stressvrij bestaan.”


Terugkijken
Humanitas verwelkomt graag nieuwe vrijwilligers voor Humanitas Drechtsteden Thuisadministratie. Meer weten of meteen aanmelden?

Ga naar www.humanitas.nl/afdeling/drechtsteden/vacatures. De uitzending terugkijken kan op het YouTube-kanaal van Via Cultura. Zoek op: ‘Humanitas – Samen uit de knoop’.