Eerste hulp voor bij verkiezingen met Verkiezingsstoplicht

Bron nieuwsbrief van De Koepel nummer 37 d.d. 11 november 2023

De Seniorencoalitie, het samenwerkingsverband tussen ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en SOMNL, helpt mensen met het Verkiezingsstoplicht.

Het is speciaal gemaakt voor senioren als hulp bij de keuze van een politieke partij bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november a.s.

Het stoplicht maakt in één oogopslag duidelijk hoeveel aandacht politieke partijen besteden aan onderwerpen die juist voor ouderen van groot belang zijn.

Senioren hebben een belangrijke rol bij deze verkiezingen, aangezien meer dan de helft van de stemgerechtigden boven de 50 is. Een groot deel van de 60+ers staat nog voor een lastige stemkeuze, omdat veel bekende politici verdwijnen van het Haagse toneel en partijen veelal een nieuwe koers inzetten.

Opvallend is dat veel thema’s van ouderen onderbelicht zijn bij deze verkiezingen. Terwijl we in Nederland met een dubbele vergrijzing voor grote issues komen te staan. Grote aandachtspunten zijn zorg en wonen.

Andere partij
Momenteel twijfelt nog 43% van de 60+ers of weet echt nog niet op welke politieke partij zij gaan stemmen bij de komende verkiezingen.

Het valt op dat binnen de groep die jarenlang loyaal op dezelfde partij stemde, bijna drie op de vijf nu voor een andere partij gaat of nog twijfelt en geen keuze heeft gemaakt.

Heel eenvoudig
Het stoplicht werkt heel eenvoudig. Met gekleurde bolletjes wordt aangegeven in hoeverre het programma van de grootste partijen overeenkomt met de standpunten van de Seniorencoalitie.

De focus van het verkiezingsstoplicht zijn de ‘ouderen-thema’s’, waarbij we ons realiseren dat er uiteraard ook andere overwegingen kunnen zijn om wel of niet voor een bepaalde partij te kiezen.

Het stoplicht kunt u hieronder bekijken door op de oranje knop te klikken. U kunt het Stoplicht ook downloaden.
VERKIEZINGSSTOPLICHT

 

 

Nu kabinet is gevallen, maakt de SC zich grote zorgen over komende periode

Bron Koepel van gepensioneerden d.d. 10 juli 2023

De Seniorencoalitie maakt zich zeer grote zorgen over de komende periode, nu het kabinet gevallen is. De seniorenorganisaties zijn bang dat de ingezette plannen voor wonen en zorg stil komen te liggen of vertraagd worden. Doorgaan met de geplande investeringen in wonen en welzijn is enorm belangrijk gezien de groeiende groep oudere mensen, de toenemende vraag naar zorg en ondersteuning en de beperkte beschikbare zorgcapaciteit.


De Seniorencoalitie vraagt al jaren aandacht voor de gevolgen van de demografische veranderingen. Het afgelopen jaar werden er, mede na aandringen van de seniorenorganisaties, stappen gezet op onder andere het gebied van wonen en zorg in het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). De organisaties willen dan ook dat alles op alles wordt gezet om de gestelde doelen te behalen. Gezien de urgentie kunnen we het ons niet veroorloven tijdelijk stil te staan of over een tijd opnieuw te moeten beginnen.


Grote groepen ouderen vinden het nu al heel moeilijk om hun weg te vinden om de juiste zorg en ondersteuning te krijgen. Daardoor valt er een grote groep tussen wal en schip en lopen we risico op toenemende tweedeling. Een risico dat ook door de RVS en het SCP genoemd is.

Het is cruciaal dat er in ieder geval doorgegaan wordt met de beleidsvoornemens om te investeren in nieuwe woonvormen voor senioren die gericht zijn op saamhorigheid, maar ook met het beleid om domein overstijgend te gaan werken.
We hopen dat een nieuw kabinet naast oog voor kwetsbare mensen ook oog zal hebben voor de cruciale rol die ouderen in de samenleving vervullen, als vrijwilliger, mantelzorger maar ook door te blijven werken. Zo leveren ouderen een enorme bijdrage aan onze samenleving.


Belangrijk is het dan ook dat er geïnvesteerd wordt om te voorkomen dat de ouderenzorg verschraalt en vooral om te zorgen dat mensen vitaal en gezond ouder kunnen worden. Hiervoor is interdepartementaal beleid nodig. Een wens die de seniorencoalitie ook al bij aanvang van het nu demissionaire kabinet bepleit heeft. We hopen dat een nieuw kabinet ouderenbeleid hoog op de agenda zal zetten en de kans zal grijpen om dit beleid interdepartementaal in te richten zodat wonen, welzijn, werken en zorg en ondersteuning samen met leven lang leren, mensen in staat zal stellen goed ouder te worden.


Seniorencoalitie (ANBO | KBO-PCOB | Koepel Gepensioneerden| NOOM) Ook de Dordtse Senioren Bond is aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden.

Stadskantoor op vrijdag gesloten maar de stadswinkel blijft open.

Bron:AD de Dordtenaar 25 januari 2023

Stadskantoor voortaan elke vrijdag dicht om stookkosten te besparen
Het Stadskantoor van Dordrecht is vanaf deze week elke vrijdag gesloten. Ambtenaren kunnen hun werk dan thuis of in een gemeentelijk pand aan de Noordendijk verrichten.

Dát kantoor is voortaan elke woensdag dicht. Ambtenaren die daar normaal gesproken werken, kunnen dan terecht in het Stadskantoor. De gemeente neemt die maatregel om stookkosten te besparen in het licht van de energiecrisis en vanuit duurzaamheidsoverwegingen.

Het besluit is verder mede ingegeven door het feit dat eigenlijk alle kantoorgebouwen sinds 1 januari minimaal energielabel C moeten hebben. Dordrecht gooit wat dat betreft geen hoge ogen, want het Stadskantoor heeft energielabel G. ,,Dus we vonden niet dat we niets konden doen’’, zegt gemeentelijk woordvoerder Mark Benjamin. ,,En dit is heel gemakkelijk uitvoerbaar.’’

De Stadswinkel op de begane grond blijft wel gewoon open, zoals gebruikelijk.

De sluiting geldt voor alle andere etages.

Senaat in de startblokken

Bron: Koepel van gepensioneerden nieuwsbrief 1 d.d. 14 januari 2023.

De laatste dag voor het Kerstreces stemde de Tweede Kamer met een relatief grote meerderheid in met de nieuwe Pensioenwet. Naast coalitiepartijen CDA, Christen Unie, D66 en VVD gaven ook SGP, Volt, Groen Links en PvdA het wetsvoorstel hun zegen. Die laatste twee kregen voor hun ja-woord wat (zachte) concessies op het terrein van het door meer mensen straks pensioen kunnen gaan opbouwen èn een verlenging van de tijdelijk versoepelde indexatieregels.


Inmiddels loopt de Eerste Kamer zich warm voor behandeling van het wetsvoorstel en komt de Senaat volgende week daadwerkelijk uit de startblokken. Op dinsdag 17 januari bespreekt de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer wanneer en op welke wijze ze met het wetsvoorstel aan de slag wil. De Koepel Gepensioneerden gaat ervan uit dat in ieder geval vanuit de oppositie zal worden ingezet op een uitgebreid (en als het even kan langdurig) traject. Dat zal ongetwijfeld, net als in de Tweede Kamer, beginnen met een ronde schriftelijke vragen.


Onderwerpen daarvoor alsook concrete te stellen vragen worden inmiddels door de Koepel en de organisaties waarmee zij in de Seniorencoalitie samenwerkt, aan Eerste Kamerleden aangedragen.


Later volgen dan individuele gesprekken met diverse senatoren uit coalitie en oppositie. Want hoewel de mogelijkheden van de Eerste Kamer ten aanzien van wetsontwerpen minder ver strekken dan die van de Tweede Kamer (zo kan men bijvoorbeeld geen amendementen, dus concrete tekstwijzigingsvoorstellen indienen), kan de Eerste Kamer nog wel degelijk zorgen voor verbetering van het wetsvoorstel. En voor het uiteindelijk zelfs wegstemmen ervan.


Gelet op het feit dat het kabinet al in de Tweede Kamer ook de meerderheid in de Eerste Kamer heeft proberen veilig te stellen, is niet te verwachten dat het wetsvoorstel in de Senaat nog sneuvelt. Wel worden kritische noten verwacht rondom bijvoorbeeld complexiteit, uitvoerbaarheid en begrijpelijkheid van de nieuwe wet. Stuk voor stuk bij het pensioenakkoord in 2019 met veel verve verkondigde doelstellingen. Behalve op deze elementen zullen de Koepel Gepensioneerden en haar partners uiteraard blijven hameren op een koopkrachtig pensioen, meer zeggenschap en een eerlijke verdeling van de pensioenpot waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met voor senioren belangrijke elementen als bijvoorbeeld indexatie- en dus koopkrachtachterstand.


Mede tegen de achtergrond van de medio maart plaatsvindende verkiezingen voor Provinciale Staten (die vervolgens de leden van de Eerste Kamer kiezen), kan er vergif op worden ingenomen dat de Senaat zich bij de behandeling van het wetsvoorstel minder terughoudend en dus meer politiek zal opstellen dan gebruikelijk. Een deel van de oppositiepartijen heeft er immers alle belang bij de pensioenonzekerheid en het feit dat de nieuwe wet die niet weg zal nemen, flink uit te venten richting de verkiezingen zodat pensioen een verkiezingsthema wordt.


Coalitiepartijen (en ook partijen als Groen Links en PvdA) willen dat juist voorkomen. Dat zou mogelijk nog enige verbeteringen kunnen opleveren. En uiteraard, net als in de Tweede Kamer, extra inzet om de behandeling vóór die verkiezingen af te ronden. Want als dat niet lukt en komen de verhoudingen rondom meerder- en minderheden in de na die verkiezingen nieuw samen te stellen Eerste Kamer ineens heel erg anders te liggen, dan is het lot van het wetsvoorstel uiterst ongewis.


Of dan de vlag uit kan is overigens de vraag. Tot nu toe stelt het kabinet zich immers op het standpunt dat dan het huidige stelsel (maar dan zonder versoepeling van de indexatieregels) onverkort van kracht blijft. En dat leidde nu juist tot grote indexatie-achterstanden, waarbij een politieke meerderheid om bijvoorbeeld de zogenaamde ‘rekenregels’ in dat stelsel aan te pakken zodat eerder indexatie kan plaatsvinden, ondanks diverse pogingen in geen velden of wegen te bekennen was.

Dordts college krijgt zijn zin: ov-korting voor inwoners met laag inkomen en niet gratis voor alle 65-plussers

Bron AD De Dordtenaar 20 december 2022.


Wat raadspartijen dinsdag ook probeerden, de nieuwe kortingsregeling voor openbaar vervoer in Dordrecht komt er zoals het college die voorstelde. De afgelopen jaren konden alle 65-plussers gratis reizen in de stad, maar daar komt dus verandering in.


Voortaan geldt dat iedereen vanaf 18 jaar met een inkomen tot 140 procent van het wettelijk sociaal minimum (WSM) in aanmerking komt voor een korting van 40 procent voor het openbaar vervoer in de stad tijdens daluren. Voor AOW’ers met zo’n laag inkomen wordt het openbaar vervoer gratis tijdens daluren in de Dordtse stadsbussen van Qbuzz.

Zij kunnen daar vanaf 9 januari aanspraak op maken via hun Dordtpas, door die te koppelen aan een ov-chipkaart. Anderen, dus ook ouderen, moeten vanaf volgend jaar wel betalen voor hun busritjes.


Meer daluren
Onder aanvoering van de VSP probeerde een flink aantal partijen het voorstel van het college te wijzigen naar de huidige regeling, maar daar bleek te weinig steun voor. Ook een wijzigingsvoorstel om het aantal daluren op werkdagen te vergroten, voordelig voor mensen in het openbaar vervoer, haalde het niet.


De Dordtse VVD kwam met het idee om mensen die agressief gedrag vertonen bij bijvoorbeeld de sociale dienst geen ov-kortingskaart te geven. Andere partijen en wethouder Peter Heijkoop vonden het maar een raar idee om mensen op deze manier te ‘straffen’.

Wat is vishing?

Gebeld worden met de vraag geld over te maken. Het gebeurt en criminelen hebben er succes mee. Ze pakken dit zogenaamde ‘vishing’ dan ook steeds slimmer aan.
Zo melde de NOS dat Engelstalige neptelefoontjes in minder dan een jaar tijd wel minimaal 1,7 miljoen euro aan schade hebben veroorzaakt.

Een samenstelling van voice en phishing
Phishing kennen de meeste mensen wel: je krijgt een e-mail met een link, zogenaamd van uw bank of energiebedrijf. Als je erop klikt kom je in een nepomgeving waar je kan inloggen en zo worden je gegevens gestolen. Phishing kan ook via de telefoon gebeuren. We noemen dit vishing. Een samenstelling van voice en phishing.


Hoe werkt vishing?
Stel, je wordt gebeld door je bank. Er is een verdachte inlogpoging geweest op je rekening en nu is het noodzakelijk dat je jouw geld veiligstelt door het op een andere rekening te zetten, een zogenaamde ‘kluisrekening’. De boodschap wordt met veel urgentie gebracht en de bankmedewerker helpt vriendelijk mee om de overboeking meteen uit te voeren. Hop: spaargeld weg.

Het overkomt mensen werkelijk. Dat het lukt is dankzij de gewiekste psychologische trucjes van de cyberoplichters. Maar ook dankzij spoofing: waarmee een willekeurige beller zich kan vermommen als – bijvoorbeeld – het nummer van de bank. Deze oplichters doen zich niet alleen voor als bank, maar ook bijvoorbeeld als de Belastingdienst (vordering, onmiddellijk te betalen) of computerbedrijf (er is iets mis en uw inloggegevens zijn nodig).

Wat doet je ertegen?
Je kan je moeilijk wapenen tegen vishing. Deepfake stemmen zijn er vrijwel niet uit te filteren en spoofing is ook niet technisch te signaleren (al heeft Apple naar verluid een patentaanvraag gedaan op een techniek die spoofing herkent). Vooral goed opletten is dus het advies.


Waar let je op?
Om te beginnen: wanneer ‘je bank’ belt en vraagt geld over te maken, moeten alle alarmbellen gaan rinkelen. Een bank zal dit nooit telefonisch aan je vragen. Het is dus belangrijk om niet mee te gaan in het gevoel van stress dat de beller wil veroorzaken. Vraag rustig om telefoonnummer, naam en achternaam, en zeg dat je terugbelt.
Bel vervolgens naar het echte nummer van je bank. Dubbelcheck het telefoonnummer via de website.

Trap ook niet in dreigende taal wanneer iemand je belt namens de Belastingdienst bijvoorbeeld over een openstaande betaling die meteen voldaan moet worden. Woorden als beslaglegging en invorderingskosten zorgen bij veel mensen op zijn minst voor lichte paniek, maar trap er niet in. Maak geen geld over maar bel eventueel zelf de Belastingdienst als je denkt dat er echt iets aan de hand is.
Ben je benaderd door kwaadwillende? Breng dan ook altijd de organisatie waarvoor ze zich voordeden op de hoogte. Zo kunnen ze ook andere mensen waarschuwen.