Eerste Kamer buigt zich over nieuwe Pensioenwet .

 

Bron Nieuwsbrief 5 van de Koepel .

Nadat de Tweede Kamer eind vorig jaar een klap gaf op het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen, is nu de Eerste Kamer begonnen aan de behandeling ervan. In het kader daarvan vond (na een eerdere technische briefing door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) afgelopen weken een tweetal deskundigenbijeenkomsten plaats.

Daaruit werd duidelijk dat het aantal fervente voorstanders van de wet in z’n huidige vorm niet overhoudt.

Eigenlijk lijken alleen de pensioensector zelf (vertegenwoordigd door de Pensioenfederatie), de door diezelfde pensioensector gesponsorde denktank Netspar en De Nederlandse Bank nog enthousiast over het wetsvoorstel zoals dat nu voorligt.

Zowat alle andere genodigden bij bedoelde rondetafelgesprekken waren ronduit kritisch en hadden de nodige vragen.

Vragen die veelal betrekking hadden op de kritiekpunten die de Koepel Gepensioneerden en haar in de Seniorencoalitie samenwerkende collega-organisaties ANBO, KBO-PCOB en NOOM eerder al (zowel mondeling als schriftelijk) bij de Eerste Kamer en diverse insprekers bij de rondetafelgesprekken onder de aandacht hebben gebracht.

Zo maakten de aan de pensioencommissie van de Koepel Gepensioneerden verbonden actuarissen Henk Bets en Agnes Joseph beiden duidelijk dat het nieuwe stelsel onvoldoende garanties biedt dat het beloofde koopkrachtiger pensioen echt dichterbij komt. En dat terwijl dat toch de hoofdbelofte was van de nieuwe wet.

Beiden deden daartoe een paar concrete aanbevelingen, waar een aantal andere sprekers zich bij aansloot. Daartoe is overigens wel een aanpassing van het wetsvoorstel nodig.

Hoewel de mogelijkheden van de Eerste Kamer voor zo’n aanpassing een stuk beperkter zijn dan die van de Tweede Kamer (die immers amendementen kan indienen), biedt een zogenaamde ‘novelle’ daartoe wel mogelijkheden.

Momenteel kijken de Koepel Gepensioneerden en haar eerdergenoemde collega-seniorenorganisaties samen met deskundigen en senatoren naar de mogelijkheden daarvan. Na de nu afgeronde rondetafelgesprekken zal een schriftelijke vragenronde plaatsvinden.

Pas daarna zal het echte debat worden ingepland. Dat maakt dat zeker niet over het wetsvoorstel gestemd zal worden voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Ook omdat diverse senatoren, in lijn met een eerder gedane oproep van de Koepel Gepensioneerden, eerst de bij het wetsvoorstel zogenaamde ‘lagere regelgeving’ willen zien alvorens een definitief oordeel te vellen.

Zo is momenteel het wachten bijvoorbeeld nog op de door de minister toegezegde handreiking rondom ‘invaren’ (die meer duidelijkheid moet bieden over het verdelen van de pensioenpot) en die voor gesloten fondsen (die ook hen de keuze tussen wel of niet overstappen naar het nieuwe stelsel moet bieden).

Overigens treedt de Eerste kamer pas begin juni in de nieuwe samenstelling aan, zodat de minister vooralsnog ook in de Eerste Kamer een comfortabele meerderheid voor de nieuwe wet achter zich weet.

Geen lagere AOW meer door achterstallige premies

Bron: Nieuwsbrief De Koepel d.d. 4 maart 2023

De hoogte van een AOW-uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat iemand hiervoor verzekerd is geweest.

Daarbij wordt op het moment dat het recht op uitkering ingaat vijftig jaar teruggekeken. Voor elk kalenderjaar geldt dan dat men verzekerd is (geweest) als men dat jaar ingezetene was of aan de loonbelasting onderworpen is geweest. Voor elk jaar dat men niet aan deze criteria heeft voldaan wordt een korting van 2% op de bruto AOW toegepast.


Een ruwe berekening aan de hand van relevante CBS-cijfers leert dat de uitkering voor de ruim 3 miljoen AOW-gerechtigden in 2021 neerkwam op gemiddeld 65% van het volledige bedrag.

Migratie is natuurlijk een belangrijke reden om niet een volledige AOW te ontvangen, maar de wet kent er nog meer die als gevolg hebben dat de AOW met 2% gekort wordt.

Een minder bekende is wellicht de situatie dat in enig kalenderjaar verzuimd is AOW-premie af te dragen terwijl dat wel verplicht was, in de wet “schuldig nalatig” genoemd.


In de Kamer ligt nu een wetsvoorstel om deze kortingsregel te schrappen. Met name mensen die in het verleden een of meerdere jaren geen premies hebben afgedragen, meestal als gevolg van uiteenlopende persoonlijke/financiële problemen, profiteren daarvan. Deze maatregel heeft tot gevolg dat de uitkering voor een kleine groep AOW’ers (0,5%) voor de rest van hun leven ongeveer 2% omhoog gaat

Niet in gesprek met pensioenfonds en sociale partners of juist wel? Meld het!

Bron: Koepel van gepensioneerden nieuwsbrief 56 d.d. 31 december 2022

Een tijdje terug heeft de Koepel Gepensioneerden met de Pensioenfederatie afgesproken dat deze haar leden (zowat alle pensioenfondsen van Nederland) zou attenderen op de wettelijke verplichting van fondsen om gepensioneerden op de hoogte te stellen van het bestaan van verenigingen van gepensioneerden.

Veel bij de Koepel aangesloten verenigingen van gepensioneerden hebben inmiddels melding gemaakt van het feit dat ze dat gemerkt hebben.


Bij diverse fondsen die van genoemde verplichting tot voor kort niet of nauwelijks werk maakten, zijn inmiddels mooie berichten over de bij de Koepel aangesloten verenigingen verschenen. Soms gebeurde dat door middel van een brief aan alle gepensioneerden van het fonds, soms met een interview of een door de vereniging geschreven column in het blad of op de website van het fonds.


Graag ontvangt de Koepel dergelijke goede voorbeelden. Die dienen niet alleen ter inspiratie over op welke manieren verenigingen zich met behulp van het pensioenfonds kunnen presenteren, maar maken ook duidelijk of vervolgactie van de Koepel nodig is. Daarom worden ook verenigingen wier fondsen nog steeds geen medewerking willen verlenen nadrukkelijk gevraagd zich te melden.


Eenzelfde oproep doen we ook nog een keer richting verenigingen die tot nu toe geen gehoor krijgen bij vakbonden en/of werkgever waarbij ze zich hebben gemeld in het kader van het in de nieuwe Pensioenwet voorziene hoorrecht.


Ook daarvan ontvangt de Koepel graag bericht, zodat actie kan worden ondernomen. Berichten (met goede dan wel slechte ervaringen) kunnen worden gezonden naar http://secretariaat@koepelgepensioneerden.nl.

AOW mogelijk toch ruim twee tientjes per maand hoger, Eerste Kamer houdt voet bij stuk

Bron: AD 29 november 2022


Gepensioneerden krijgen komend jaar mogelijk toch nog iets meer AOW dan gedacht. De Eerste Kamer eist dat een extraatje dat het kabinet wil afschaffen volgend jaar terugkomt. AOW’ers zouden er daardoor vanaf 1 juli 23 euro per maand bij krijgen.


De ‘kale’ AOW stijgt vanaf 1 januari al fors, doordat het staatspensioen net als andere uitkeringen meestijgt door de verhoging van het minimumloon met 10 procent. Maar om een deel van die rekening te betalen wil het kabinet stapsgewijs af van de IOAOW. Dit is een aanvulling op de AOW-uitkering die elke AOW’er nu ook nog krijgt. Dit extraatje bedraagt dit jaar 28 euro per maand, maar gaat vanaf 1 januari naar 5 euro.

Die stap is tegen het zere been van de Eerste Kamer. Die had het kabinet eerder al opgedragen om de IOAOW niet te verlagen, maar het ministerie van Sociale Zaken hield desondanks vast aan die maatregel. Senator Martin van Rooijen (50PLUS) liet het er niet bij zitten en bracht daarom vandaag opnieuw een motie in stemming. Daarin werd de regering opgedragen de verlaging van 28 naar 5 euro per 1 juli ongedaan te maken.

Gat op de begroting
Een meerderheid schaarde zich achter het voorstel van Van Rooijen. Alleen regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie stemden tegen, maar die hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid.


De bal ligt nu opnieuw bij het kabinet: de Tweede Kamer heeft de wet die de afschaffing van de IOAOW regelt al aangenomen. Die stap terugdraaien zou een gat van 800 miljoen euro op de begroting betekenen, oplopend tot 1 miljard euro in 2025.


Minister Carola Schouten (Pensioenen, ChristenUnie) gaat de aangenomen motie ‘bestuderen’, laat zij via haar woordvoerder weten.

Aanpassing pensioenwet niet voor de zomer, wel voor de herfst?

(bron: Koepel Gepensioneerden nieuwsbrief 31)

Het kabinet is er niet in geslaagd de behandeling van het wetsvoorstel voor een nieuwe Pensioenwet voor het
zomerreces door de Tweede Kamer te loodsen. Maar liefst twee schriftelijke vragenrondes en drie
rondetafelgesprekken stonden daaraan in de weg. Dat het nieuwe pensioenstelsel wel erg ingewikkeld dreigt te
worden, is ook tot de volksvertegenwoordigers doorgedrongen.

Hoewel, zoals VVD-woordvoerder Bart Smals eerder meldde dat de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2023 niet
meer ‘in beton is gegoten’, gaat na de zomer direct het gas erop: op de een na laatste dag voor het zomerreces
werd besloten om direct de eerste maandag ná het reces een hele dag in te ruimen voor een
wetgevingsoverleg. Later volgt dan een zogenaamde ‘plenaire afronding’ (in de grote zaal van het parlement).

De eerdere deadline ‘voor het zomerreces’ is nu dus verschoven naar ‘voor het herfstreces’. Daarna is de Eerste
Kamer aan de beurt.

Anders dan in de Tweede Kamer heeft de coalitie daar geen meerderheid. Die heeft men al wel proberen veilig
te stellen door de ja-stem van Groen Links en PvdA te ‘kopen’ met een kleine versoepeling van de
indexatieregels. Dat ook de grootste fondsen van ons land nu voor het eerst in meer dan tien jaar de
pensioenen weer eens kunnen verhogen (met percentages vér onder de inflatie) komt echter vooral door de het
laatste half jaar fors opgelopen rente.

Bovenstaande ‘deal’ lijkt overigens de reden te zijn dat beide linkse partijen geen kritiek op de kern van het
wetsvoorstel hebben. Wel hebben ze verlangens op tafel gelegd om bijvoorbeeld pensioenopbouw voor
zelfstandigen zonder personeel mogelijk te maken en de zogenaamde ‘witte vlekken’ aan te pakken.

Daarmee wordt gedoeld op al die sectoren en ondernemingen waar geen pensioenregeling bestaat. Het is overigens interessant wat beide partijen als het uiteindelijk op stemmen aankomt gaan doen als het kabinet op de door hen ingebrachte punten (waar in de politiek en tussen sociale partners al jaren zonder resultaat over wordt
gesproken) onvoldoende biedt.

Kunnen de pensioenen de inflatie bijhouden?

Kunnen de pensioenen de inflatie bijhouden?

Nu niet, dan niet, nooit niet?

De Telegraaf pakte deze week flink uit met een paginagroot artikel over de vraag of de pensioenen de extreme inflatie kunnen bijbenen. De kop van dat artikel luidde: ‘Tijd van grote onzekerheden.’

Maar vooral interessant was de ondertitel: ‘Pensioenbestuurders en -experts zien het somber in: prijsstijgingen niet bij te houden.’

Het interessante daaraan is dat het zo net lijkt of nu sprake is van een uitzonderlijke situatie. Die is er misschien wel als het gaat om de hoogte van de inflatie (die is inderdaad de laatste decennia ongekend), maar niet om het ‘niet bijhouden van de prijsstijgingen’. Voor het overgrote deel van de gepensioneerden in Nederland houdt hun pensioen immers inmiddels al bijna vijftien jaar de prijsstijgingen niet bij. De inflatie mag dan weliswaar de afgelopen vijftien jaar nog nooit zo hoog zijn geweest als nu, maar als je pensioen in diezelfde periode nooit is verhoogd, heb je ook in die periode fors koopkrachtverlies geleden. Inclusief het gat dat dit jaar wordt opgelopen, bedraagt dat koopkrachtverlies in het zogenaamde ‘tweede pijlerpensioen’ (de eerste pijler van de oudedagsvoorziening wordt gevormd door der AOW) voor miljoenen gepensioneerden inmiddels al zo’n 30%.

Het is niet voor niets dat gepensioneerden in alle koopkrachtplaatjes (of ze nou van het Centraal Planbureau of het NIBUD afkomstig zijn) al jarenlang steevast onderaan bungelen.

Het is toch veelzeggend dat al die pensioenbestuurders en -experts, als ook de krant trouwens, dat blijkbaar niet op hun netvlies hebben staan. Want elke verwijzing daarnaar (zelfs de kleinste) ontbreekt in het artikel.

Wat je in het artikel wel aantreft, is dus een winstwaarschuwing; ook omdat pensioenfondsen terughoudend met indexatie lijken te zijn met het oog op het nieuwe pensioenstelsel. En dan worden de druiven voor gepensioneerden wel extra zuur: na eerst jarenlang gehoord te hebben dat (volledige) indexatie ‘volgens de regels niet kon’, is nu de boodschap dat het er niet inzit omdat pensioenfondsen ‘geld achter de hand willen houden’ in verband met de overgang naar het nieuwe stelsel. Een stelsel dat bovendien, zoals het daartoe ingediende wetsvoorstel nu luidt, het met het sluiten van het pensioenakkoord beloofde ‘koopkrachtigere pensioen’ niet per sé dichterbij brengt.

Daarom ook het verzet van de Koepel Gepensioneerden en haar collega-seniorenorganisaties. En daarom ook opnieuw de oproep onze petitie alsnog te ondertekenen:

https://pasdepensioenwetaan.petities.nl/