Oproep Koepel Gepensioneerden: zet in op verbetering Pensioenwet

Nieuwsbrief 39 zaterdag 25 november 2023

Er is heel veel te zeggen over de uitslag van de verkiezingen. En dat is ook nodig. Over hoe veilig mensen zich in Nederland (nog kunnen) voelen. Wat de gevolgen zijn voor het tot dusverre gevoerde klimaatbeleid. Over wat deze uitslag betekent voor de verhoudingen in Nederland of voor de positie van Nederland in Europa en in de rest van de wereld. Over de steun aan Oekraïne. Over of er echt ‘over schaduwen heen wordt gesprongen’. Terwijl de verkiezingsuitslag duidelijk is, geldt dat niet voor welke kant Nederland opgaat.

Maar wat betreft het pensioendossier is helder dat het politieke landschap (ook) fors is veranderd. Stemde eerder nog twee derde van de Tweede Kamer voor de nieuwe Pensioenwet, na 22 november zijn de tegenstemmers in de meerderheid: 79 van de 150 zetels behoren straks toe aan partijen die destijds tegen de wet stemden. En ook in de meest voor de hand liggende nieuwe coalitie (PVV, NSC, BBB en VVD -die laatste al dan niet als gedoogpartner-) zijn de tegenstemmers in de meerderheid. Alleen de VVD stemde destijds voor de wet. PVV en BBB zetten in hun verkiezingsprogramma dat de wet moet worden ingetrokken, NSC is voor grondige wijziging ervan.

Dat laatste is ook steeds de inzet van de Koepel Gepensioneerden geweest. De bij het in 2019 door vakbonden, werkgevers en het toenmalige kabinet gesloten pensioenakkoord gedane belofte (‘Iedereen gaat erop vooruit’) wordt immers in de nieuwe wet onvoldoende waargemaakt. Uit de eerste door sociale partners in sectoren gemaakte afspraken om over te stappen naar een nieuwe pensioenregeling lijkt met name voor gepensioneerden het beloofde koopkrachtigere pensioen er niet te komen. En dat terwijl dàt volgens de bedenkers ervan nog wel de voornaamste reden was voor de nieuwe wet.

Dat moet echt anders wil (de tweede doelstelling destijds) het vertrouwen in ons Nederlandse pensioenstelsel weer terugkeren. En dat kan nu ook. De Koepel Gepensioneerden zal de partijen die straks een nieuw kabinet gaan vormen dan ook op bij hun besprekingen daarover nadrukkelijk oog te hebben voor een fatsoenlijk koopkrachtig pensioen. John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden: ‘Dat koopkrachtige pensioen moet er met deze verkiezingsuitslag nu echt komen. Zeker ook voor gepensioneerden. Die hebben immers niet zomaar de mogelijkheid om hun inkomen op te krikken door bijvoorbeeld een baan te zoeken. Bovendien bungelen ze al jarenlang onderaan alle koopkrachtlijstjes. Juist omdat hun pensioen, terwijl de boodschappen duurder werden, in de meeste gevallen jarenlang stilstond. Dit is het moment om daar verandering in te brengen.’

 https://www.koepelgepensioneerden.nl/

Eerste hulp voor bij verkiezingen met Verkiezingsstoplicht

Bron nieuwsbrief van De Koepel nummer 37 d.d. 11 november 2023

De Seniorencoalitie, het samenwerkingsverband tussen ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en SOMNL, helpt mensen met het Verkiezingsstoplicht.

Het is speciaal gemaakt voor senioren als hulp bij de keuze van een politieke partij bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november a.s.

Het stoplicht maakt in één oogopslag duidelijk hoeveel aandacht politieke partijen besteden aan onderwerpen die juist voor ouderen van groot belang zijn.

Senioren hebben een belangrijke rol bij deze verkiezingen, aangezien meer dan de helft van de stemgerechtigden boven de 50 is. Een groot deel van de 60+ers staat nog voor een lastige stemkeuze, omdat veel bekende politici verdwijnen van het Haagse toneel en partijen veelal een nieuwe koers inzetten.

Opvallend is dat veel thema’s van ouderen onderbelicht zijn bij deze verkiezingen. Terwijl we in Nederland met een dubbele vergrijzing voor grote issues komen te staan. Grote aandachtspunten zijn zorg en wonen.

Andere partij
Momenteel twijfelt nog 43% van de 60+ers of weet echt nog niet op welke politieke partij zij gaan stemmen bij de komende verkiezingen.

Het valt op dat binnen de groep die jarenlang loyaal op dezelfde partij stemde, bijna drie op de vijf nu voor een andere partij gaat of nog twijfelt en geen keuze heeft gemaakt.

Heel eenvoudig
Het stoplicht werkt heel eenvoudig. Met gekleurde bolletjes wordt aangegeven in hoeverre het programma van de grootste partijen overeenkomt met de standpunten van de Seniorencoalitie.

De focus van het verkiezingsstoplicht zijn de ‘ouderen-thema’s’, waarbij we ons realiseren dat er uiteraard ook andere overwegingen kunnen zijn om wel of niet voor een bepaalde partij te kiezen.

Het stoplicht kunt u hieronder bekijken door op de oranje knop te klikken. U kunt het Stoplicht ook downloaden.
VERKIEZINGSSTOPLICHT

 

 

Ombudsman Pensioenen te gast op Algemene Vergadering Koepel Gepensioneerden

Bron De Koepel Nieuwsbrief 26 zaterdag 2 september 2023

Op 20 september vindt weer een Algemene Vergadering voor alle lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden plaats. Plaats van handeling is zoals altijd Culemborg.


Het is de laatste jaren een goede gewoonte dat we onze vergaderingen regelmatig opluisteren met een externe spreker. Deze keer is dat Jeroen Steenvoorden, de Ombudsman Pensioenen. Hij vervult deze functie sinds 2021. In een eerder artikel in deze Nieuwsbrief besteedden we aandacht aan het meest recente jaarverslag dat hij uitbracht over de pensioensector. https://www.letsmail.nl/t/r-e-ttaydn-l-o/


In dat Jaarverslag gaat de Ombudsman vooral in op de onrechtvaardige uitwerking van de regels bij arbeidsongeschiktheid voor mensen met een tijdelijk arbeidscontract, de wel heel erg formele opstelling van pensioenfondsen bij door hen begane communicatiemissers waardoor mensen op het verkeerde been zijn gezet en de noodzaak dat de gegevens over pensioendeelnemers bij fonds of verzekeraar kloppen.

Met name die twee laatste elementen zijn interessant tegen de achtergrond van de onlangs in werking getreden Wet Toekomst Pensioenen. Er bestaan immers nogal wat zorgen over of de pensioensector erin slaagt straks helder en foutloos te communiceren over de wel erg complexe nieuwe pensioenregeling en of alle gegevens van bijvoorbeeld gepensioneerden waarover men beschikt wel kloppen.

Twee cruciale elementen als het gaat om het met de nieuwe wet beoogde terugbrengen van het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel (naast het uiteraard nakomen van de belofte dat pensioenen welvaartsvast worden).

Op deze en andere onderwerpen gaat de Ombudsman het gesprek aan met bestuur en lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden. Zorg dus dat uw vereniging erbij is op 20 september. Ook omdat op die dat de resultaten bekend worden gemaakt over de enquête die de Koepel onlangs hield over het hoorrecht dat verenigingen van gepensioneerden op basis van de nieuwe Pensioenwet ogen uitoefenen.

Meer informatie over de Ombudsman Pensioenen vindt u hier: http://Home | Ombudsman Pensioenen

Schoten voor de boeg over indexatie van het pensioen

Bron Koepel voor gepensioneerden 22 juli 2023

Na jaren van stilstand (en dus achteruitgang qua koopkracht) zijn de meeste pensioenen afgelopen januari voor het eerst in tijden weer eens fors verhoogd.

In sommige gevallen met meer dan 10%. Reden daarvoor was de combinatie van een versoepeling van de indexatieregels (waarvoor de Koepel Gepensioneerden, onder dreiging met een juridische procedure, stevig heeft gelobbyd) en een eindelijk stijgende rente.

Door dat laatste liepen dekkingsgraden van pensioenfondsen op terwijl het eerste het mogelijk maakte om ook al bij een lagere dekkingsgraad de pensioenen te verhogen.

Hoewel de Koepel zich succesvol heeft ingezet voor een verlenging van bedoelde soepelere regels zijn de vooruitzichten voor de volgende indexatieronde een stuk minder positief, zo was de afgelopen week in heel wat media te lezen. En ook dat komt door een combinatie van factoren.
In de eerste plaats is sprake van terughoudendheid bij pensioenfondsen aan de vooravond van de overstap naar een nieuwe pensioenregeling. Men wil voldoende geld in kas hebben om bij het zogenaamde ‘invaren’ opzij te kunnen zetten voor bijvoorbeeld het creëren van een solidariteitsreserve (die moet voorkomen dat schokken op de financiële markten tot verlaging van pensioenen leiden) en het aanhouden van een buffer waaruit de kosten van de overstapoperatie (en financiële tegenvallers daarbij) kunnen worden betaald.

Daarnaast sturen met name sociale partners (vakbonden en werkgevers) aan op het reserveren van pensioenvermogen om daaruit werknemers van 45 jaar en ouder te compenseren voor het voor hen nadelige vervallen van de doorsneepremie. Die gaat immers verdwijnen net voor de leeftijdsgroep in kwestie daar profijt van zou gaan hebben.

Een loffelijk streven zo’n compensatie, maar die gaat zo wel ten koste van gepensioneerden.

En dat terwijl de nieuwe Pensioenwet extra fiscale ruimte biedt om die compensatie via een geringe verhoging van de premie te laten plaatsvinden.

In de tweede plaats is het een gegeven dat de inflatie fors terugloopt, mogelijkerwijze richting nul. Aan de het afgelopen jaar elkaar snel opvolgende prijsstijgingen lijkt een einde gekomen terwijl het Centraal Bureau voor de Statistiek sinds kort een andere methodiek hanteert om de inflatie te berekenen. Daardoor is het effect van de gestegen (en nu alweer een tijdje dalende) energieprijzen een stuk minder.

Op zich is een dalende inflatie uiteraard goed nieuws, maar het betekent in de meeste gevallen ook een lagere indexatie. Die is immers meestal aan de inflatie gekoppeld.


In PensioenPro heeft Koepel-voorzitter John Kerstens tegengas gegeven tegen de almaar toenemende geluiden om komend jaar indexatie achterwege te laten.

Dankzij goede resultaten op de beurzen hebben de meeste pensioenfondsen immers fraaie dekkingsgraden terwijl er meer aspecten zijn waarnaar kan worden gekeken bij het nemen van een besluit omtrent indexatie.

Kerstens: ‘Bij die fondsen en verzekeraars waar niet de prijs- maar de loonindex leidend is, gaan we ervan uit dat opnieuw serieus geïndexeerd gaat worden. De in cao’s afgesproken loonsverhogingen zijn immers ook dit jaar fors.

Daar waar de prijsindex de maatstaf is, zou dat (als de inflatie verder terugloopt) minder kunnen zijn. Wat ons betreft, moeten daarbij echter ook zaken worden betrokken als het feit dat vorig jaar echt niet overal maximaal is geïndexeerd waardoor nog steeds koopkrachtverlies optrad, het bestaan en nu deels kunnen inlopen van eerdere indexatie-achterstanden èn het bekijken of gepensioneerden wat extra indexatie kunnen tegemoetzien nu zij anders dan werkenden geen profijt hebben van de eerder genoemde forse loonsverhogingen die werkenden immers zowel nu in hun portemonnee als later in hun pensioen voelen.’

Kabinet valt, minister vertrekt, maar nieuwe Pensioenwet gaat door

Bron: Informatie De Koepel nummer 23


Het was een bewogen week in politiek Den Haag: het kabinet Rutte IV viel door onenigheid over het terugdringen van de instroom van vluchtelingen, asielzoekers en arbeidsmigranten en minister-president Rutte kondigde z’n vertrek uit de politiek aan. In zijn kielzog gaven meer politici aan de voorkeur te geven aan een
‘functie elders’. Van Sigrid Kaag tot Wopke Hoekstra, van Liane den Haan tot Carola Schouten. Die laatste loodste onlangs de nieuwe Pensioenwet nog door de Eerste Kamer.

Hoewel wellicht velen anders hoopten, ziet het er niet naar uit dat de val van het kabinet en het vertrek van pensioenminister Schouten gevolgen hebben voor de nieuwe wet. Die is immers niet alleen aangenomen door het parlement, maar inmiddels (op 1 juli) ook al in werking getreden. Afgelopen week nog zond minister
Schouten de eerder toegezegde ‘lagere regelgeving’ met betrekking tot de wet naar de Kamer. Die hoeft daarover niet te stemmen, omdat het hier louter ‘uitvoering’ betreft.

De komende maanden zal de minister bovendien invulling geven aan een aantal door Tweede en Eerste Kamer aangenomen moties, bijvoorbeeld die met betrekking tot het alsnog proberen te creëren van een vervroegde uittredingsmogelijkheid voor mensen in zware beroepen.

De tekst van het hierboven bedoelde ‘Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet Verplichte
Beroepspensioenregeling’ vindt u hier: https://wetten.overheid.nl/BWBR0020892/2023-07-01

Wat misschien wel door de val van het kabinet wordt geraakt, is het wetsvoorstel ‘bedrag ineens’. Dat beoogt mensen de mogelijkheid te bieden bij hun pensionering een bedrag ineens te ontvangen (dat dan vervolgens wordt verrekend met de levenslange pensioenuitkering daarna).

Die mogelijkheid zou per 1 januari 2024 worden geboden, maar de wet is onlangs voor de tweede keer uitgesteld: pensioenfondsen zouden er nog niet klaar voor zijn.

In De Telegraaf reageerde voorzitter van de Koepel Gepensioneerden John Kerstens op dat hernieuwde uitstel met de verzuchting ‘Dat belooft nog wat voor de nog veel complexere nieuwe Pensioenwet.’


Bij de Koepel Gepensioneerden wordt inmiddels ook doorgewerkt aan het in stelling brengen van haar verenigingen om bij de uitvoering van de nieuwe Pensioenwet de stem van gepensioneerden zo stevig mogelijk te laten klinken.

Zo wordt er (nadat eerder een Handleiding Hoorrecht verscheen) geschreven aan een Handleiding Verzwaard Adviesrecht (voor verantwoordingsorganen) en worden de eerste voorbereidingen getroffen voor een volgende voorlichtingsdag dit najaar.

Veel animo voor pensioenclaim richting de staat, inmiddels 50.000 aanmeldingen

Bron: AD 4 juni 2023.

Het loopt storm op de website waar mensen zich kunnen aansluiten bij een pensioenclaim tegen de staat.

Een stichting wil de overheid aansprakelijk stellen voor het niet aanpassen van de pensioenen aan prijsstijgingen tussen 2008 tot en met 2021.

Inmiddels hebben 50.000 gedupeerden zich aangesloten bij de stichting Pensioenvoldoen.nl, meldt een persbericht.

De animo voor deze claim tegen de staat is zo groot dat de website afgelopen vrijdag zelfs enige tijd overbelast raakte.

Ieder uur melden zich enkele duizenden nieuwe gedupeerden op de website aan, aldus de initiatiefnemers.

De stichting stelt dat de Staat der Nederlanden ‘een evidente fout’ heeft gemaakt bij de invoering van de Pensioenwet in 2007.

Destijds zou het kabinet hebben verzuimd de dwingende Europese regels voor indexatie (verhoging van de pensioenen bij prijsstijgingen) juist te vatten in de wet.

Dit had als gevolg dat ruim 10 miljoen Nederlanders van 2008 tot en met 2019 voor duizenden euro’s per persoon – in totaal minimaal 137 miljard euro, aldus de initiatiefnemers – zijn gedupeerd.