Ombudsman Pensioenen te gast op Algemene Vergadering Koepel Gepensioneerden

Bron De Koepel Nieuwsbrief 26 zaterdag 2 september 2023

Op 20 september vindt weer een Algemene Vergadering voor alle lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden plaats. Plaats van handeling is zoals altijd Culemborg.


Het is de laatste jaren een goede gewoonte dat we onze vergaderingen regelmatig opluisteren met een externe spreker. Deze keer is dat Jeroen Steenvoorden, de Ombudsman Pensioenen. Hij vervult deze functie sinds 2021. In een eerder artikel in deze Nieuwsbrief besteedden we aandacht aan het meest recente jaarverslag dat hij uitbracht over de pensioensector. https://www.letsmail.nl/t/r-e-ttaydn-l-o/


In dat Jaarverslag gaat de Ombudsman vooral in op de onrechtvaardige uitwerking van de regels bij arbeidsongeschiktheid voor mensen met een tijdelijk arbeidscontract, de wel heel erg formele opstelling van pensioenfondsen bij door hen begane communicatiemissers waardoor mensen op het verkeerde been zijn gezet en de noodzaak dat de gegevens over pensioendeelnemers bij fonds of verzekeraar kloppen.

Met name die twee laatste elementen zijn interessant tegen de achtergrond van de onlangs in werking getreden Wet Toekomst Pensioenen. Er bestaan immers nogal wat zorgen over of de pensioensector erin slaagt straks helder en foutloos te communiceren over de wel erg complexe nieuwe pensioenregeling en of alle gegevens van bijvoorbeeld gepensioneerden waarover men beschikt wel kloppen.

Twee cruciale elementen als het gaat om het met de nieuwe wet beoogde terugbrengen van het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel (naast het uiteraard nakomen van de belofte dat pensioenen welvaartsvast worden).

Op deze en andere onderwerpen gaat de Ombudsman het gesprek aan met bestuur en lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden. Zorg dus dat uw vereniging erbij is op 20 september. Ook omdat op die dat de resultaten bekend worden gemaakt over de enquête die de Koepel onlangs hield over het hoorrecht dat verenigingen van gepensioneerden op basis van de nieuwe Pensioenwet ogen uitoefenen.

Meer informatie over de Ombudsman Pensioenen vindt u hier: http://Home | Ombudsman Pensioenen

Schoten voor de boeg over indexatie van het pensioen

Bron Koepel voor gepensioneerden 22 juli 2023

Na jaren van stilstand (en dus achteruitgang qua koopkracht) zijn de meeste pensioenen afgelopen januari voor het eerst in tijden weer eens fors verhoogd.

In sommige gevallen met meer dan 10%. Reden daarvoor was de combinatie van een versoepeling van de indexatieregels (waarvoor de Koepel Gepensioneerden, onder dreiging met een juridische procedure, stevig heeft gelobbyd) en een eindelijk stijgende rente.

Door dat laatste liepen dekkingsgraden van pensioenfondsen op terwijl het eerste het mogelijk maakte om ook al bij een lagere dekkingsgraad de pensioenen te verhogen.

Hoewel de Koepel zich succesvol heeft ingezet voor een verlenging van bedoelde soepelere regels zijn de vooruitzichten voor de volgende indexatieronde een stuk minder positief, zo was de afgelopen week in heel wat media te lezen. En ook dat komt door een combinatie van factoren.
In de eerste plaats is sprake van terughoudendheid bij pensioenfondsen aan de vooravond van de overstap naar een nieuwe pensioenregeling. Men wil voldoende geld in kas hebben om bij het zogenaamde ‘invaren’ opzij te kunnen zetten voor bijvoorbeeld het creëren van een solidariteitsreserve (die moet voorkomen dat schokken op de financiële markten tot verlaging van pensioenen leiden) en het aanhouden van een buffer waaruit de kosten van de overstapoperatie (en financiële tegenvallers daarbij) kunnen worden betaald.

Daarnaast sturen met name sociale partners (vakbonden en werkgevers) aan op het reserveren van pensioenvermogen om daaruit werknemers van 45 jaar en ouder te compenseren voor het voor hen nadelige vervallen van de doorsneepremie. Die gaat immers verdwijnen net voor de leeftijdsgroep in kwestie daar profijt van zou gaan hebben.

Een loffelijk streven zo’n compensatie, maar die gaat zo wel ten koste van gepensioneerden.

En dat terwijl de nieuwe Pensioenwet extra fiscale ruimte biedt om die compensatie via een geringe verhoging van de premie te laten plaatsvinden.

In de tweede plaats is het een gegeven dat de inflatie fors terugloopt, mogelijkerwijze richting nul. Aan de het afgelopen jaar elkaar snel opvolgende prijsstijgingen lijkt een einde gekomen terwijl het Centraal Bureau voor de Statistiek sinds kort een andere methodiek hanteert om de inflatie te berekenen. Daardoor is het effect van de gestegen (en nu alweer een tijdje dalende) energieprijzen een stuk minder.

Op zich is een dalende inflatie uiteraard goed nieuws, maar het betekent in de meeste gevallen ook een lagere indexatie. Die is immers meestal aan de inflatie gekoppeld.


In PensioenPro heeft Koepel-voorzitter John Kerstens tegengas gegeven tegen de almaar toenemende geluiden om komend jaar indexatie achterwege te laten.

Dankzij goede resultaten op de beurzen hebben de meeste pensioenfondsen immers fraaie dekkingsgraden terwijl er meer aspecten zijn waarnaar kan worden gekeken bij het nemen van een besluit omtrent indexatie.

Kerstens: ‘Bij die fondsen en verzekeraars waar niet de prijs- maar de loonindex leidend is, gaan we ervan uit dat opnieuw serieus geïndexeerd gaat worden. De in cao’s afgesproken loonsverhogingen zijn immers ook dit jaar fors.

Daar waar de prijsindex de maatstaf is, zou dat (als de inflatie verder terugloopt) minder kunnen zijn. Wat ons betreft, moeten daarbij echter ook zaken worden betrokken als het feit dat vorig jaar echt niet overal maximaal is geïndexeerd waardoor nog steeds koopkrachtverlies optrad, het bestaan en nu deels kunnen inlopen van eerdere indexatie-achterstanden èn het bekijken of gepensioneerden wat extra indexatie kunnen tegemoetzien nu zij anders dan werkenden geen profijt hebben van de eerder genoemde forse loonsverhogingen die werkenden immers zowel nu in hun portemonnee als later in hun pensioen voelen.’

Kabinet valt, minister vertrekt, maar nieuwe Pensioenwet gaat door

Bron: Informatie De Koepel nummer 23


Het was een bewogen week in politiek Den Haag: het kabinet Rutte IV viel door onenigheid over het terugdringen van de instroom van vluchtelingen, asielzoekers en arbeidsmigranten en minister-president Rutte kondigde z’n vertrek uit de politiek aan. In zijn kielzog gaven meer politici aan de voorkeur te geven aan een
‘functie elders’. Van Sigrid Kaag tot Wopke Hoekstra, van Liane den Haan tot Carola Schouten. Die laatste loodste onlangs de nieuwe Pensioenwet nog door de Eerste Kamer.

Hoewel wellicht velen anders hoopten, ziet het er niet naar uit dat de val van het kabinet en het vertrek van pensioenminister Schouten gevolgen hebben voor de nieuwe wet. Die is immers niet alleen aangenomen door het parlement, maar inmiddels (op 1 juli) ook al in werking getreden. Afgelopen week nog zond minister
Schouten de eerder toegezegde ‘lagere regelgeving’ met betrekking tot de wet naar de Kamer. Die hoeft daarover niet te stemmen, omdat het hier louter ‘uitvoering’ betreft.

De komende maanden zal de minister bovendien invulling geven aan een aantal door Tweede en Eerste Kamer aangenomen moties, bijvoorbeeld die met betrekking tot het alsnog proberen te creëren van een vervroegde uittredingsmogelijkheid voor mensen in zware beroepen.

De tekst van het hierboven bedoelde ‘Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet Verplichte
Beroepspensioenregeling’ vindt u hier: https://wetten.overheid.nl/BWBR0020892/2023-07-01

Wat misschien wel door de val van het kabinet wordt geraakt, is het wetsvoorstel ‘bedrag ineens’. Dat beoogt mensen de mogelijkheid te bieden bij hun pensionering een bedrag ineens te ontvangen (dat dan vervolgens wordt verrekend met de levenslange pensioenuitkering daarna).

Die mogelijkheid zou per 1 januari 2024 worden geboden, maar de wet is onlangs voor de tweede keer uitgesteld: pensioenfondsen zouden er nog niet klaar voor zijn.

In De Telegraaf reageerde voorzitter van de Koepel Gepensioneerden John Kerstens op dat hernieuwde uitstel met de verzuchting ‘Dat belooft nog wat voor de nog veel complexere nieuwe Pensioenwet.’


Bij de Koepel Gepensioneerden wordt inmiddels ook doorgewerkt aan het in stelling brengen van haar verenigingen om bij de uitvoering van de nieuwe Pensioenwet de stem van gepensioneerden zo stevig mogelijk te laten klinken.

Zo wordt er (nadat eerder een Handleiding Hoorrecht verscheen) geschreven aan een Handleiding Verzwaard Adviesrecht (voor verantwoordingsorganen) en worden de eerste voorbereidingen getroffen voor een volgende voorlichtingsdag dit najaar.

Veel animo voor pensioenclaim richting de staat, inmiddels 50.000 aanmeldingen

Bron: AD 4 juni 2023.

Het loopt storm op de website waar mensen zich kunnen aansluiten bij een pensioenclaim tegen de staat.

Een stichting wil de overheid aansprakelijk stellen voor het niet aanpassen van de pensioenen aan prijsstijgingen tussen 2008 tot en met 2021.

Inmiddels hebben 50.000 gedupeerden zich aangesloten bij de stichting Pensioenvoldoen.nl, meldt een persbericht.

De animo voor deze claim tegen de staat is zo groot dat de website afgelopen vrijdag zelfs enige tijd overbelast raakte.

Ieder uur melden zich enkele duizenden nieuwe gedupeerden op de website aan, aldus de initiatiefnemers.

De stichting stelt dat de Staat der Nederlanden ‘een evidente fout’ heeft gemaakt bij de invoering van de Pensioenwet in 2007.

Destijds zou het kabinet hebben verzuimd de dwingende Europese regels voor indexatie (verhoging van de pensioenen bij prijsstijgingen) juist te vatten in de wet.

Dit had als gevolg dat ruim 10 miljoen Nederlanders van 2008 tot en met 2019 voor duizenden euro’s per persoon – in totaal minimaal 137 miljard euro, aldus de initiatiefnemers – zijn gedupeerd.

Eerste Kamer neemt nog wat extra tijd voor nieuwe pensioenwet.

Bron nieuwsbrief De Koepel d.d.21 april 2023


Op 30 mei worden de leden van de Eerste Kamer gekozen. Dan wordt duidelijk hoe de uitslag van de verkiezingen voor Provinciale Staten van 15 maart zich vertaalt in de samenstelling van de nieuwe Senaat.

Hoewel alle prognoses erop wijzen dat ook na 30 mei een kleine meerderheid te vinden is voor de nieuwe Pensioenwet, is alles erop gericht de wet voor de 30e (of beter: voor 13 juni, als de nieuwe Eerste Kamer wordt geïnstalleerd) in stemming te brengen.


Daarom ook was eerder besloten dat na alle briefings, rondetafelgesprekken en schriftelijke vragen het afrondende debat over de wet op 15 mei (met een uitloop naar de dag daarop) zou plaatsvinden.

Maar afgelopen week koos de Eerste Kamer er in meerderheid voor een en ander een week op te schuiven.

Aanleiding: het feit dat SP-woordvoerder Tiny Kox 15 en 16 mei in het buitenland vertoeft. Dat was op zich al langer bekend, maar leidde pas recent tot een verzoek tot uitstel.

In eerste instantie stemde het CDA daarmee in (tot ongenoegen van coalitiepartners CU, D66 en VVD).

Toen woordvoerder Ria Oomen haar steun vervolgens introk, was het te laat: inmiddels hadden ook GroenLinks en PvdA positief gereageerd op het SP-verzoek.

Omdat de coalitie nu al geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft, was uitstel daarmee een feit.


Koepel-voorzitter John Kerstens spreekt overigens binnenkort (opnieuw) met de senatoren van GroenLinks en PvdA (als ook met die van andere partijen).

Beide partijen hebben de sleutel in handen als het gaat om het wel of niet succesvol aan de eindstreep brengen van de nieuwe wet.

Hoewel eigenlijk al wel helder is dat ze voor zullen stemmen, ligt het voor de hand dat ze daar een hogere prijs voor zullen vragen dan in de Tweede Kamer is gebeurd.

De lobby van de Koepel is er (onder meer) op gericht die prijs (ook) te laten bestaan uit zaken die voor gepensioneerden van belang zijn: het mogelijk maken dat pensioenfondsen hun regelingen zo inrichten dat echt zicht op een koopkrachtig pensioen ontstaat, het op tijd betrekken van verenigingen van gepensioneerden in het kader van het hoorrecht en meer comfort dat de verdeling van de pensioenvermogens straks eerlijk verloopt.


Kerstens verwacht overigens dat de voorstemmers van de wet pas na het aannemen van de wet bereid zullen zijn tot aanpassingen en bijvoorbeeld pensioenfondsen meer ruimte en tijd zullen geven: ‘Dat is natuurlijk wel de omgekeerde wereld.’

Leeftijdsdiscriminatie

Bron; Nieuwsbrief van De Koepel dd.1 april 2023


AOW’ers die nog aan het werk zijn, komen niet in aanmerking voor de STAP-regeling. Dat is regelrechte leeftijdsdiscriminatie, zegt de Seniorencoalitie. In een brief roepen de ouderenorganisaties de Tweede Kamer op om minister Van Gennip te vragen de regeling per direct open te stellen voor deze groep.


ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM vinden het onbegrijpelijk dat werkende AOW’ers uitgesloten zijn. Waarom zouden zij niet in aanmerking mogen komen voor een financieel steuntje in de rug waarmee ze zich kunnen blijven ontwikkelen? “Juist in deze tijd met een krappe arbeidsmarkt kunnen senioren een belangrijke rol spelen”, zegt John Kerstens namens de Seniorencoalitie.


Op 1 mei kunnen belangstellenden weer een aanvraag doen voor een budget van €1.000 voor scholing en ontwikkeling. De Seniorencoalitie vindt dat ook werkende AOW’ers mee moeten kunnen doen met deze ronde.


De Tweede Kamer praat donderdag 30 maart met de ministers Van Gennip en Schouten over de uitvoering van de sociale zekerheid.

Tijdens dit debat kan de Kamer de ministers vragen het STAP-budget ook voor AOW’ers met een baan open te stellen.


Niet meer van deze tijd
Een ander discussiepunt is het aanpassen van de regels rondom samenleefvormen van AOW’ers. “De regels zijn niet meer van deze tijd”, stelt Kerstens. “Daarom moet er nu snel een concreet plan komen van de ministers over hoe deze worden aangepast.”


Tegenwoordig zijn er allerlei leefvormen waarvoor de huidige regels – die nog grotendeels stammen uit de jaren 50 van de vorige eeuw – niet meer voldoen. Denk bijvoorbeeld aan een getrouwd stel dat niet in hetzelfde huis woont of een ouder die met zijn kind samenwoont. Het is voor AOW’ers nu niet duidelijk wanneer er precies sprake is van een ‘gezamenlijke huishouding’.


Uitzondering
De Seniorencoalitie vindt dat er moet worden gekeken naar de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie om te bepalen of iemand een gezamenlijke huishouding voert (en dus een AOW-uitkering voor samenwonenden krijgt). Staat er meer dan één meerderjarige op een adres ingeschreven, dan is er sprake van een gezamenlijke huishouding.

Wel moet er, net als nu al in de wetgeving staat, een uitzondering blijven voor een ouder-kindrelatie.


UPDATE: motie over STAP-budget
Naar aanleiding van de oproep van de Koepel Gepensioneerden en haar zusterorganisaties heeft BBB een motie ingediend waarin er op wordt aangedrongen het STAP-budget ook open te zetten voor AOW’ers met een baan. Daarover wordt dinsdag 4 april gestemd.

kst31765748.pdf (parlementairemonitor.nl)