Opgepast: cybercriminelen misbruiken energietoeslag om rekeningen te plunderen

(bron: RTL Nieuws d.d. 30 augustus 2022)

Cybercriminelen hebben een nieuwe truc gevonden om bankrekeningen te plunderen: ze versturen nepberichten waarin staat dat je energietoeslag kunt aanvragen. Er zijn al vele honderden mensen in de oplichting getrapt.


Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het gaat om phishingmails en -sms’jes waarin staat dat je recht hebt op een eenmalige tegemoetkoming voor de hoge energierekening. Experts vrezen dat deze sluwe nieuwe vorm van online oplichting de komende tijd flink gaat toenemen.

“Iedereen maakt zich zorgen om de stijgende energiekosten en daar maken deze cybercriminelen misbruik van”, vertelt Rik van Duijn, onderzoeker bij cybersecuritybedrijf Zolder. “We zien al langer oplichtingstrucs rondom de Belastingdienst en het CJIB, maar het thema energietoeslag is echt nieuw voor ons. We verwachten dat deze phishingvorm de komende tijd meer slachtoffers gaat maken.”

Cybercriminelen imiteren MijnOverheid
De cybercriminelen lokken potentiële slachtoffers naar een nepwebsite van MijnOverheid waar de zogenaamde energietoeslag kan worden aangevraagd. De details op de website kloppen, waaronder het logo van de Rijksoverheid, de kleuren en teksten. Ook de hoogte van de energietoeslag – 800 euro, in juli verhoogd naar 1300 euro – is correct.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5329736/energietoeslag-oplichting-phishing-cybercriminelen

Rampzalige koopkrachtcijfers onderstrepen noodzaak AOW-verhoging.

(Bron: Koepel gepensioneerden nieuwsbrief 37)

De augustusraming 2022 van het CPB bevestigt dat het dringend noodzakelijk is dat het kabinet
gepensioneerden tegemoetkomt door de AOW te verhogen en de IOAOW niet af te schaffen. Want
door de exploderende prijzen gaat de koopkracht van gepensioneerden dit jaar hard onderuit. De
verwachting voor 2023 laat een zeer bescheiden stijging zien, maar dit onder de veronderstelling
dat de inflatie meer dan halveert. Dit zal echter nog maar moeten blijken.

Leven wordt onbetaalbaar.
Het Centraal Planbureau (CPB) publiceerde vandaag de nieuwste economische cijfers. Deze vormen de basis voor de augustusbesluitvorming waarin het kabinet tot koopkrachtmaatregelen moet komen voor Prinsjesdag.

Het mag geen verrassing zijn, de koopkracht ontwikkelt zich in 2022 rampzalig. De koopkracht van zowel gepensioneerden als werkenden zal in 2022 gemiddeld 6,8% lager uitkomen dan in 2021! Oorzaak zijn de hogere kosten van het levensonderhoud. In 2022 zijn we hier gemiddeld 9,9% meer aan kwijt.

Vooral de kosten van energie zijn flink gestegen. De laagste inkomens zijn daarvoor in 2022 deels gecompenseerd. Zij profiteerden van de energietoeslag. Deze is echter éénmalig, dus in 2023 zal deze groep daardoor extra hard worden getroffen. Daarnaast zal voor een steeds grotere groep middeninkomens de energierekening onbetaalbaar gaan worden.

Onmiddellijke extra verhoging Wml en AOW in 2023
De koopkracht moet dus worden gerepareerd, zeker ook voor de lagere inkomens. De Seniorencoalitie wil daarom dat het kabinet meteen al in januari 2023 volledig overgaat tot de oorspronkelijk voor 2023-2025 geplande verhoging van het minimumloon met 7,5% en niet in 3 stappen. Door de koppeling stijgen dan de AOW en andere uitkeringen mee met het minimumloon. Mensen die het nodig hebben worden op die manier snel en eenvoudig geholpen. Want de nood is nu aan de man. Voor senioren is het des te meer nodig omdat zij al jarenlang onderaan de koopkrachtlijstjes bungelen en hun pensioen niet geïndexeerd zagen worden.

Haal IOAOW-afschaffing van tafel.

De voorgenomen afschaffing van de Inkomensondersteuning AOW (IOAOW) is slecht voor de inkomensontwikkeling vanaf 2023. Mensen ontvangen de IOAOW nu nog in de vorm van een extra bedrag dat alle AOW-gerechtigden boven op hun AOW-uitkering ontvangen. De huidige vooruitzichten zijn reden te meer om de IOAOW-tegemoetkoming te laten voortbestaan.
Verruim mogelijkheden pensioenindexatie.

Voor veel gepensioneerden kan de koopkracht verder worden gerepareerd door een verhoging van het aanvullende pensioen. Vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel moeten pensioenfondsen dan de mogelijkheid krijgen om al vanaf 2023 de pensioenen eerder te mogen verhogen dan nu het geval is.

Onderzoek: armoede onder ouderen groeit snel door hoge inflatie

(bron: AD Peet Vogels 17-08-22, 06:00 Laatste update: 10:00)

Ouderen worden keihard geraakt door de hoge inflatie. Een op de acht komt nauwelijks rond en een kwart van de senioren past nu al de uitgaven aan.

Dat blijkt uit een onderzoek van ouderenorganisatie KBO-PCOB. ,,We zijn geschrokken van deze uitkomsten. Bijna een kwart van de senioren heeft nu al moeite met rondkomen’’, zegt Ingrid Rep, directeur van KBO-PCOB. ,,En dat zijn niet alleen ouderen met alleen AOW of een klein aanvullend pensioen.’’

De problemen zijn het grootst voor ouderen die geen buffer hebben. ,,Dat is een groep van zo’n 500.000 mensen. Daarvan moet ruim de helft nu al bezuinigen op de dagelijkse boodschappen. Een deel van de mensen slaat nu al warme maaltijden over, of mijdt zorg. En een onverwachte uitgave van 400 euro, bijvoorbeeld voor de vervanging van een wasmachine, brengt ze direct in financiële problemen’’, geeft Rep als voorbeeld.

Onrust.

De hoge inflatie zorgt voor veel onrust onder ouderen. De vrees is dat de prijsstijgingen nog lang aanhouden en dat noopt ouderen ertoe nu al de uitgaven aan te passen. Dat is onvermijdelijk, denkt Rep. ,,Steeds meer ouderen komen in geldnood. Vergeet niet dat de koopkracht al jaren achteruit is gegaan, omdat de pensioenen niet geïndexeerd werden. En daar komt nu de stijging van de energierekening en de boodschappen bovenop.’’

Het dagelijks leven wordt er niet aangenamer op.


Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB

Het onderzoek maakt duidelijk dat er steeds meer stille armoede ontstaat onder ouderen. ,,Het dagelijks leven wordt er niet aangenamer op. Ouderen schamen zich voor de armoede. Ze zijn bang dat ze hun hand moeten ophouden bij hun kinderen. Het leven krijgt zo een grimmig karakter’’, ziet Rep.

Stress

Die stille armoede zorgt voor veel stress. En dat heeft weer een negatieve invloed op de gezondheid van ouderen. Ouderen hebben ook nauwelijks mogelijkheden om hun financiële situatie te verbeteren. Een bijbaantje is voor de meesten geen optie. Dat betekent dat ze alleen kunnen bezuinigen op de uitgaven. ,,Voor leuke extra’s is dan geen plek meer’’, ziet de directeur.

De financiële stress raakt dagelijks meer ouderen. Zeker als het energiecontract afloopt, krijgen ze direct met fiks hogere maandlasten te maken. En de groep die geraakt wordt is niet alleen ouderen zonder spaargeld. ,,Het gaat niet alleen om mensen aan de onderkant. Ook modale inkomens worden hard geraakt. Die zien hun buffers nu in snel tempo verdwijnen.’’

Rep roept het kabinet op om snel met compensatie te komen. ,,De koopkracht van senioren moet gerepareerd worden. Dat kan door lastenverlichting voor iedereen en met gerichte maatregelen. De overheid kan iets aan de inflatie doen, bijvoorbeeld door nu werk te maken van een btw-verlaging voor groente en fruit. Dat scheelt in de prijs van de dagelijkse boodschappen. En Nederland staat bovenaan in Europa als het om de hoogte van de gasprijs gaat. Daar kan ook iets aan gedaan worden.’’

Minder huurtoeslag voor grote groep AOW’ers onacceptabel.

Ruim 80.000 huishoudens met een AOW-uitkering krijgen straks minder huurtoeslag, als de plannen van het kabinet doorgaan.

Voor de Seniorencoalitie is dat onbespreekbaar. Het gaat hier om een groep ouderen die qua inkomen al erg kwetsbaar is. Ze krijgen niet voor niets huurtoeslag

In het voorgestelde nieuwe systeem voor het berekenen van de huurtoeslag wordt niet langer uitgegaan van de werkelijke huur die iemand betaalt, maar van een vast normbedrag van € 520 per maand.

Een huurder die nu toeslag krijgt op basis van een huur van bijvoorbeeld € 700 euro, zal dus minder toeslag krijgen.

De Seniorencoalitie – een samenwerking van de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM – vindt dit onbegrijpelijk. De koopkracht van deze groep AOW’ers is al sinds 2010 uitgehold. Met de huidige energiecrisis en de toenemende inflatie neemt hun koopkracht alleen maar verder af.

De herziening van de huurtoeslag mag voor niemand leiden tot een lagere huurtoeslag, vinden de gezamenlijke seniorenorganisaties.

Deze reactie hebben ze op 22 juli toegezonden aan de betrokken departementen via een zogenoemde internetconsultatie.

Een ander onderdeel van de plannen met de huurtoeslag kan wel op instemming rekenen van de Seniorencoalitie.

Het gaat hierbij om het voorstel om ook huurders in de vrije sector in aanmerking te laten komen voor huurtoeslag.

Al jaren is te zien dat senioren die een huis huren in de vrije sector een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan huurlasten, zonder enige vorm van compensatie.

http://www.koepelgepensioneerden.nl 

Achterblijven koopkracht gepensioneerden is onaanvaardbaar

Achterblijven koopkracht gepensioneerden is onaanvaard

Nog steeds bungelen gepensioneerden onderaan de koopkrachtlijstjes. Al jaren leveren ze aan koopkracht in en ook volgend jaar zit er geen verbetering in. De ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden (Dordtse Seniorenbond) en NOOM vinden dit onaanvaardbaar.

Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een economische groei van 3,5%, maar gepensioneerden met alleen AOW of met een klein pensioen hebben waarschijnlijk geen cent meer te besteden. De groep met een groter aanvullend pensioen zal zelfs aan koopkracht inleveren, omdat er opnieuw niet wordt geïndexeerd. Aan de uitgavenkant staan stijgende lasten, onder meer voor zorg, energie en lokale belastingen.

De tendens over langere tijd is duidelijk: er is een groot verschil in koopkrachtontwikkeling tussen werkenden en niet-werkenden. Sinds 2012 zijn werkenden er ruim 20% in koopkracht op vooruit gegaan, gepensioneerden staan ruim 1% in de min. Dit grote verschil is een gevolg van overheidsbeleid.
Deze verschillen vinden de seniorenorganisaties onaanvaardbaar en niet uit te leggen. Het demissionaire kabinet en een nieuwe regering moeten er nu echt voor zorgen dat de koopkrachtontwikkeling voor alle groepen gelijke tred houdt. Daarnaast moet er snel werk worden gemaakt van het indexeren van de pensioenen.

Doorstroming
Wel zijn ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden (Dordtse Seniorenbond), en NOOM blij dat het demissionaire kabinet voor de komende tien jaar in totaal één miljard euro uittrekt voor de bouw van extra woningen. Die zijn hard nodig op deze overspannen woningmarkt.
Een deel van dit geld moet dan wel worden geïnvesteerd in levensloopbestendige woningen en alternatieve woonvormen voor ouderen. Als er meer geschikte en betaalbare woningen voor ouderen zijn, zullen zij eerder hun (te grote) eengezinswoning verlaten, wat weer goed is voor de doorstroming op de woningmarkt.