Oproep Koepel Gepensioneerden: zet in op verbetering Pensioenwet

Nieuwsbrief 39 zaterdag 25 november 2023

Er is heel veel te zeggen over de uitslag van de verkiezingen. En dat is ook nodig. Over hoe veilig mensen zich in Nederland (nog kunnen) voelen. Wat de gevolgen zijn voor het tot dusverre gevoerde klimaatbeleid. Over wat deze uitslag betekent voor de verhoudingen in Nederland of voor de positie van Nederland in Europa en in de rest van de wereld. Over de steun aan Oekraïne. Over of er echt ‘over schaduwen heen wordt gesprongen’. Terwijl de verkiezingsuitslag duidelijk is, geldt dat niet voor welke kant Nederland opgaat.

Maar wat betreft het pensioendossier is helder dat het politieke landschap (ook) fors is veranderd. Stemde eerder nog twee derde van de Tweede Kamer voor de nieuwe Pensioenwet, na 22 november zijn de tegenstemmers in de meerderheid: 79 van de 150 zetels behoren straks toe aan partijen die destijds tegen de wet stemden. En ook in de meest voor de hand liggende nieuwe coalitie (PVV, NSC, BBB en VVD -die laatste al dan niet als gedoogpartner-) zijn de tegenstemmers in de meerderheid. Alleen de VVD stemde destijds voor de wet. PVV en BBB zetten in hun verkiezingsprogramma dat de wet moet worden ingetrokken, NSC is voor grondige wijziging ervan.

Dat laatste is ook steeds de inzet van de Koepel Gepensioneerden geweest. De bij het in 2019 door vakbonden, werkgevers en het toenmalige kabinet gesloten pensioenakkoord gedane belofte (‘Iedereen gaat erop vooruit’) wordt immers in de nieuwe wet onvoldoende waargemaakt. Uit de eerste door sociale partners in sectoren gemaakte afspraken om over te stappen naar een nieuwe pensioenregeling lijkt met name voor gepensioneerden het beloofde koopkrachtigere pensioen er niet te komen. En dat terwijl dàt volgens de bedenkers ervan nog wel de voornaamste reden was voor de nieuwe wet.

Dat moet echt anders wil (de tweede doelstelling destijds) het vertrouwen in ons Nederlandse pensioenstelsel weer terugkeren. En dat kan nu ook. De Koepel Gepensioneerden zal de partijen die straks een nieuw kabinet gaan vormen dan ook op bij hun besprekingen daarover nadrukkelijk oog te hebben voor een fatsoenlijk koopkrachtig pensioen. John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden: ‘Dat koopkrachtige pensioen moet er met deze verkiezingsuitslag nu echt komen. Zeker ook voor gepensioneerden. Die hebben immers niet zomaar de mogelijkheid om hun inkomen op te krikken door bijvoorbeeld een baan te zoeken. Bovendien bungelen ze al jarenlang onderaan alle koopkrachtlijstjes. Juist omdat hun pensioen, terwijl de boodschappen duurder werden, in de meeste gevallen jarenlang stilstond. Dit is het moment om daar verandering in te brengen.’

 https://www.koepelgepensioneerden.nl/

Eerste hulp voor bij verkiezingen met Verkiezingsstoplicht

Bron nieuwsbrief van De Koepel nummer 37 d.d. 11 november 2023

De Seniorencoalitie, het samenwerkingsverband tussen ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en SOMNL, helpt mensen met het Verkiezingsstoplicht.

Het is speciaal gemaakt voor senioren als hulp bij de keuze van een politieke partij bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november a.s.

Het stoplicht maakt in één oogopslag duidelijk hoeveel aandacht politieke partijen besteden aan onderwerpen die juist voor ouderen van groot belang zijn.

Senioren hebben een belangrijke rol bij deze verkiezingen, aangezien meer dan de helft van de stemgerechtigden boven de 50 is. Een groot deel van de 60+ers staat nog voor een lastige stemkeuze, omdat veel bekende politici verdwijnen van het Haagse toneel en partijen veelal een nieuwe koers inzetten.

Opvallend is dat veel thema’s van ouderen onderbelicht zijn bij deze verkiezingen. Terwijl we in Nederland met een dubbele vergrijzing voor grote issues komen te staan. Grote aandachtspunten zijn zorg en wonen.

Andere partij
Momenteel twijfelt nog 43% van de 60+ers of weet echt nog niet op welke politieke partij zij gaan stemmen bij de komende verkiezingen.

Het valt op dat binnen de groep die jarenlang loyaal op dezelfde partij stemde, bijna drie op de vijf nu voor een andere partij gaat of nog twijfelt en geen keuze heeft gemaakt.

Heel eenvoudig
Het stoplicht werkt heel eenvoudig. Met gekleurde bolletjes wordt aangegeven in hoeverre het programma van de grootste partijen overeenkomt met de standpunten van de Seniorencoalitie.

De focus van het verkiezingsstoplicht zijn de ‘ouderen-thema’s’, waarbij we ons realiseren dat er uiteraard ook andere overwegingen kunnen zijn om wel of niet voor een bepaalde partij te kiezen.

Het stoplicht kunt u hieronder bekijken door op de oranje knop te klikken. U kunt het Stoplicht ook downloaden.
VERKIEZINGSSTOPLICHT

 

 

Seniorencafé: Actief in je eigen wijk

Bron Dordrecht.net 4 oktober 2023

DORDRECHT – Wat is er voor senioren te doen in de wijk de Staart en wat zou u zelf willen doen om de wijk gezelliger te maken? Deze vragen staan centraal tijdens een bijeenkomst voor senioren op donderdag 26 oktober van 12.30 tot 14.00 uur in buurthuis WIJkhaven de Staart aan de Maasstraat 25.

Buurtwerker Rachel Felter vertelt waarom het seniorencafé wordt georganiseerd: “Ouderen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen, het is daarom belangrijk dat er voor hun genoeg te doen is in de eigen wijk dicht bij huis. Door actief te blijven draag je bij aan je eigen welzijn. Daarom willen we graag in gesprek met ouderen op de Staart.”

Pubquiz
55-plus bewoners van de Staart gaan met elkaar in gesprek. Er is een pubquiz ‘met een twist’ waarin kennis over de wijk wordt getest, er is muziek en een ‘Talentscan’. Rachel vertelt: “Op de Staart zijn veel mogelijkheden om actief te blijven, maar dat is niet bij alle senioren bekend. Er zijn bewonersinitiatieven zoals Moestuin De Terp of de koffieochtend bij de Volière. Het Biesboscentrum of het Binnenvaartmuseum is te bezoeken als activiteit, maar mensen kunnen er ook terecht als vrijwilliger.“

Talentscan
Caroline van der Mijle van het INZET078!, het expertisecentrum vrijwillige inzet, is ook aanwezig bij het seniorencafé. Zij legt uit dat vrijwilligerswerk juist voor ouderen belangrijk is: “Door je vrijwillig in te zetten, blijf je lekker actief, leer je nieuwe mensen kennen en het is gewoon gezellig! Daar komt bij dat senioren waardevolle ervaren krachten zijn. Over het algemeen hebben ouderen veel meer in hun mars dan ze zelf denken. Daarom bieden wij een ‘Talentscan’ aan. Hiermee leren ouderen hun talenten, vaardigheden, kennis en ervaring kennen. Na afloop van de scan staan mensen soms versteld van zichzelf.”

Caroline laat tijdens het seniorencafé zien hoe de talentscan in z’n werk gaat. Geïnteresseerden kunnen na afloop een afspraak maken om samen met een van de adviseurs van INZET078! een talentscan te doen.

WIJkwensboom
Rachel: “We willen senioren inspireren en informeren, maar we willen vooral weten wat hun ideeën en wensen zijn. Daarom kunnen zij na afloop van het seniorencafé hun idee in de WIJkwensboom hangen. De boom blijft nog enkele weken in buurthuis de WIJkhaven staan, zodat ook andere senioren uit de buurt nog de kans krijgen hun wensen in de boom te hangen. Aan het einde van het jaar zal Buurtwerk samen met INZET078! kijken welke wensen realiseerbaar zijn.

Het seniorencafé is gratis en vrij toegankelijk. Donderdag 26 oktober van 12.30 tot 14.00 uur in buurthuis WIJkhaven de Staart aan de Maasstraat 25. Voor koffie en thee wordt gezorgd.


 

Eigen bijdrage Wmo € 20,60 in 2024

Bron GAK 18 september 2023

Vanaf 1 januari 2024 verandert uw eigen bijdrage (het abonnementstarief) voor hulp of ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De eigen bijdrage wijzigt van € 19,- naar € 20,60 per maand. Dit is een besluit van de minister voor Langdurige Zorg en Sport in verband met stijgende kosten voor Wmo-voorzieningen en inflatie.

Wat betekent dit voor u?
Per 1 januari 2024 betaalt u maximaal een eigen bijdrage van € 20,60 per maand. De wijze waarop u de eigen bijdrage betaalt verandert niet.

Maakt u gebruik van automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen. Wij schrijven het nieuwe bedrag per 1 januari 2024 van uw rekening af.
Maakt u het bedrag maandelijks zelf over? Of met een automatische overschrijving via uw bank? Pas dan per 1 januari 2024 het bedrag aan.

‘Digitale veiligheid ‘ in Open Huis Ontmoetingskerk 27 september.

Organisatie: coördinator Open Huis Ontmoetingskerk

Woensdag 27 september zal Jeroen van Mierle, wijkagent Senioren en Veiligheid, een lezing houden in Het Open huis in de Ontmoetingskerk in Sterrenburg.


‘Echt of nep’ is de titel van de lezing die gaat over cyberweerbaarheid voor senioren.


Aan bod komen o.a. WhatsApp fraude, Phishing, Bankhelpdeskfraude, Spoofing en Dating fraude.


Iedereen is deze morgen weer van harte welkom.


Er wordt koffie of thee geschonken en er is ook gelegenheid voor een gezellig gesprek en het maken van nieuwe contacten.

Inloop vanaf 9.45 uur, de lezing begint om 10.15 uur en er is een pauze.
De toegang is gratis.

Ontmoetingskerk, Slangenburg 3 in Sterrenburg. De bussen van lijn 5 en 7 stoppen voor de ingang van de kerk, halte Lunenburgplein.

 

Ombudsman Pensioenen te gast op Algemene Vergadering Koepel Gepensioneerden

Bron De Koepel Nieuwsbrief 26 zaterdag 2 september 2023

Op 20 september vindt weer een Algemene Vergadering voor alle lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden plaats. Plaats van handeling is zoals altijd Culemborg.


Het is de laatste jaren een goede gewoonte dat we onze vergaderingen regelmatig opluisteren met een externe spreker. Deze keer is dat Jeroen Steenvoorden, de Ombudsman Pensioenen. Hij vervult deze functie sinds 2021. In een eerder artikel in deze Nieuwsbrief besteedden we aandacht aan het meest recente jaarverslag dat hij uitbracht over de pensioensector. https://www.letsmail.nl/t/r-e-ttaydn-l-o/


In dat Jaarverslag gaat de Ombudsman vooral in op de onrechtvaardige uitwerking van de regels bij arbeidsongeschiktheid voor mensen met een tijdelijk arbeidscontract, de wel heel erg formele opstelling van pensioenfondsen bij door hen begane communicatiemissers waardoor mensen op het verkeerde been zijn gezet en de noodzaak dat de gegevens over pensioendeelnemers bij fonds of verzekeraar kloppen.

Met name die twee laatste elementen zijn interessant tegen de achtergrond van de onlangs in werking getreden Wet Toekomst Pensioenen. Er bestaan immers nogal wat zorgen over of de pensioensector erin slaagt straks helder en foutloos te communiceren over de wel erg complexe nieuwe pensioenregeling en of alle gegevens van bijvoorbeeld gepensioneerden waarover men beschikt wel kloppen.

Twee cruciale elementen als het gaat om het met de nieuwe wet beoogde terugbrengen van het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel (naast het uiteraard nakomen van de belofte dat pensioenen welvaartsvast worden).

Op deze en andere onderwerpen gaat de Ombudsman het gesprek aan met bestuur en lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden. Zorg dus dat uw vereniging erbij is op 20 september. Ook omdat op die dat de resultaten bekend worden gemaakt over de enquête die de Koepel onlangs hield over het hoorrecht dat verenigingen van gepensioneerden op basis van de nieuwe Pensioenwet ogen uitoefenen.

Meer informatie over de Ombudsman Pensioenen vindt u hier: http://Home | Ombudsman Pensioenen