AOW vanaf 1 juli 2023

Bron Nieuwsbrief De Koepel 7 van 11 maart 2023

Het minimumloon wordt tweemaal per jaar aangepast aan de verwachte ontwikkelingen van de CAO lonen.

De ramingen die het CPB hierover afgeeft zijn daarbij bepalend en afgelopen donderdag is de verwachting voor de rest van dit jaar gepubliceerd. Het gaat nu om een reguliere aanpassing.

Afgelopen januari kwam daar een extra verhoging van 8,05% bovenop.
Deze aanpassingen werken door in de AOW.

Het huidige bedrag per maand van € 968,84 stijgt daardoor naar € 988,15. Voor alleenstaanden zijn de bedragen € 1.425,80 en € 1.454,15. Deze bedragen zijn exclusief de Inkomensondersteuning (IOAOW).

Normaal gesproken zou die voor dit jaar uitgekomen zijn op € 28, maar is verlaagd tot € 5.

In de Eerste Kamer is nog een motie aangenomen (een zogenaamde novelle) om deze verlaging per 1 juli terug te draaien.

Eind januari heeft de minister voor armoedebeleid laten weten deze motie, die een koopkrachtreparatie van 2% voor de laagste inkomens zou betekenen, niet uit te voeren.

In haar antwoord verwijst ze, zoals al vaak eerder, naar de extra verhoging begin dit jaar. Ze gaat daar totaal voorbij aan het feit het koopkrachtverlies van 2% met name voor senioren met een niet volledige AOW-opbouw een stuk hoger kan liggen.

De verkiezingsuitslag en de nieuwe Pensioenwet

Bron Nieuwsbrief De Koepel 8 van 18 maart 2023


Afgelopen woensdag mocht Nederland naar de stembus om te stemmen voor Provinciale Staten en de waterschappen.

De meeste belangstelling ging echter uit naar de gevolgen van de verkiezingen voor de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer en naar de gevolgen daar weer van voor de politieke machtsverhoudingen in ons land.


Helder is dat de verkiezingen een aardverschuiving teweeg hebben gebracht. Maar dan toch vooral aan de rechterkant van het politieke spectrum: werd vier jaren geleden Forum voor Democratie de grootste, deze keer ging de BoerBurgerBeweging er met de overwinning vandoor en werd FvD gedecimeerd.

Aan de linkerkant vierden overigens ook PvdA en Groen Links een overwinning, hoewel ze volgens de laatste inzichten (de verdeling van restzetels blijft lang ongewis) samen straks in de Eerste Kamer evenveel zetels gaan innemen als nu ze nog afzonderlijk van elkaar in de Senaat zitten.


En coalitiepartijen? Die verloren alle vier. Waarmee de minderheid die ze ook nu al in de Eerste Kamer hebben nog verder wordt verkleind.

Nuancering daarbij is overigens wel dat het kabinet straks zowel ‘over links’ als ‘over rechts’ kan proberen een meerderheid voor haar plannen te realiseren, want beide combinaties kunnen meer dan de voor een meerderheid in de Senaat benodigde 38 voorstemmen opleveren.

Interessant is natuurlijk wat de uitslag van de verkiezingen betekent voor bijvoorbeeld het lot van de nieuwe Pensioenwet. Al op de verkiezingsavond zelf liet Caroline van der Plas, politiek leider van BBB, weten dat haar partij niet alleen tegen de stikstofplannen van het kabinet is, maar ook tegen de nieuwe Pensioenwet.

Tegelijkertijd werd duidelijk dat ‘Pensioenen’ niet in de top vijf van overwegingen stond die voor kiezers een rol speelden bij het uitbrengen van hun stem. Dat waren achtereenvolgens de onbekwaamheid van ministers, stikstof, gezondheidszorg, immigratie/integratie en klimaat.

Bovendien verloren de partijen die zich het felst tegen de nieuwe Pensioenwet verzetten allemaal: zowel PVV, SP als 50+ leverden zetels in.

Daarnaast is het heel goed mogelijk dat BBB straks door de coalitie voor het blok wordt gezet: ‘Kies maar waar je concessies van ons wilt. Op het stikstofdossier of op pensioenen, niet op allebei.’


Of het zover komt, is natuurlijk de vraag. Want hoewel de meerderheid voor de nieuwe Pensioenwet in de Eerste Kamer in haar nieuwe samenstelling slinkt, blijft het aantal voorstemmers groter dan het aantal tegenstemmers. Bovendien is de planning van de wetsbehandeling in de Senaat nog steeds zo dat vóór het aantreden van de nieuwe Eerste Kamer (op 30 mei) over de wet zal worden gestemd. In de huidige samenstelling dus, met een comfortabele meerderheid.


Of die planning wordt gehaald? Afgelopen week werden meer dan 1000 schriftelijke vragen bij de minister ingediend. Daarbij zaten alle vragen die de Koepel Gepensioneerden eerder samen met haar partners in de Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB en NOOM) bij senatoren hadden aangedragen. Afgesproken is dat de minister vier weken voor haar beantwoording krijgt. Die zal ze vermoedelijk niet nodig hebben: door alle verloven op het ministerie in te trekken, slaagde ze er eerder in de meer dan 3000 vragen die in de Tweede Kamer werden gesteld in recordtempo te beantwoorden. Bovendien heeft ze haast. Nog steeds.


In de tussentijd gaat de Eerste Kamer (net zoals de Tweede Kamer dat deed) in gesprek met de Nederlandse Bank en de commissie parameters. Die laatste bracht in november haar rapport uit met de aannames rondom bijvoorbeeld het veronderstelde rendement op aandelen en de te verwachten inflatie die pensioenfondsen moeten hanteren bij hun rekensommen.


Ook de Koepel Gepensioneerden zit uiteraard niet stil: de gesprekken met senatoren gaan gewoon door. Binnenkort wordt bijvoorbeeld opnieuw gesproken met de woordvoerders van PvdA en Groen Links. Voorstanders van de wet, maar ook in de positie dat ze de kiezer moeten uitleggen dat ze een steeds onpopulairder kabinet aan een meerderheid willen helpen voor een wet waar nog steeds heel veel discussie en onduidelijkheid over bestaat.


Wordt vervolgd dus. Alweer.

Rijbewijskeuringen CBR in Dordrecht

Bron Dordrecht.net d.d. 13 maart 2023

DORDRECHT – Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.

Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen in Businesspoint Dordrecht op maandag 27 maart, woensdag 5 april en donderdag 27 april medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 55,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00.

Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg:
Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088-23 23 300.
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons.

De Procedure
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 4 maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet worden.
De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg .
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.
De artsen waar RegelZorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR. Meer informatie over de procedure leest u op de website van RegelZorg.

Albert Schweitzer ziekenhuis en Beatrixziekenhuis staken op 16 maart


Bron AD De Dordtenaar d.d. 2 maart 2023.


Medewerkers van het Dordtse Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) en het Beatrixziekenhuis in Gorinchem leggen op donderdag 16 maart het werk voor 24 uur neer.


Het ziekenhuispersoneel is ontevreden met cao-voorstellen van hun werkgever. Vandaar dat in totaal op 64 ziekenhuislocaties in het land op 16 maart zondagsdiensten worden gedraaid vanaf 08.00 uur. Alleen spoedeisende en acute zorg blijven normaal in de benen bij de deelnemende instellingen.

Voor het ASz betekent dit dat de operatiekamers in Dordt en Zwijndrecht zijn gesloten voor geplande zorg. Zo zegt Joyce Verton, anesthesiemedewerker en woordvoerder van het actiecomité in dit ziekenhuis. Ook radiologie en de opname-afdeling C2 doen mee aan de werkonderbreking. ,,Voor die laatstgenoemde afdeling betekent dit dat er alleen patiënten worden opgenomen die acute zorg nodig hebben. De patiënten die er al voor de 16e liggen hoeven zeker niet weg – die krijgen extra aandacht van ons.’’


Patiënten die twijfelen of ze op 16 maart terecht kunnen in het ASz adviseert Verton ná 10 maart te bellen met ‘hun’ afdeling. ,,Daarvoor hebben wij nog een overleg met de raad van bestuur over hoe deze actie veilig kan worden uitgevoerd. Pas daarna kunnen poli’s afspraken gaan afbellen.’’


In Gorinchem staat nog niet geheel vast welke afdelingen meedoen aan de staking. ,,Op dit moment is alleen bekend dat we deelnemen. In welke vorm en wat dit betekent voor de inrichting van de zorg op die dag kunnen we nu nog niets zeggen’’, laat een woordvoerder van het Beatrixziekenhuis weten.

Patiënten met een afspraak op 16 maart worden persoonlijk geïnformeerd, zodra er meer bekend is over de actiedag.


FNV Zorg & Welzijn ageerde bij de aankondiging van de landelijk stakingsdag fel tegen de werkgeverskoepel, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Volgens de vakbond gaan ziekenhuismedewerkers er de komende twee jaar in koopkracht flink op achteruit, wordt er niets structureels gedaan aan het verlagen van de werkdruk en moeten ze zich nog flexibeler opstellen bij het inroosteren.


Brief Seniorencoalitie aan Eerste Kamer.

Bron Nieuwsbrief 4 van de Koepel d.d. 18 februari 2023


Zoals eerder aangegeven, is de nieuwe Pensioenwet inmiddels in de Eerste Kamer aanbeland. Die is onlangs met de behandeling ervan begonnen.

De afgelopen weken heeft John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, diverse gesprekken met senatoren gevoerd om de standpunten van de Koepel en haar partners in de Seniorencoalitie nog eens duidelijk te maken.

De kern van die standpunten is deze week ook nog eens per brief onder de aandacht van alle partijen gebracht.
Daarin wordt opnieuw aandacht gevraagd voor het nakomen van de belangrijkste belofte van de nieuwe wet: eerder zicht op een koopkrachtig pensioen.

De Seniorencoalitie wijst er nog eens op dat alle inmiddels verschenen berekeningen het vertrouwen daarop niet groter hebben gemaakt. Ingegaan wordt ook op het feit dat een mega-operatie als in de nieuwe wet voorzien (waarbij de vele pensioenmiljarden bij pensioenfondsen moeten worden omgezet in miljoenen ‘pensioenpotjes’) in één keer goed moet gaan, omdat er geen weg terug is.

Seniorenorganisaties pleiten dan ook voor extra zorgvuldigheid, meer zicht op de aangekondigde ‘lagere regelgeving’ en een ‘nooduitgang’.
De Koepel en haar collega-organisaties wijzen in de brief op het feit dat meer comfort nodig is dat bij het zogenaamde ‘invaren’ alle voor gepensioneerden belangrijke elementen moeten worden meegenomen.

De belangrijkste daarvan: de in de loop der jaren opgelopen forse indexatie-achterstanden die de koopkracht van gepensioneerden fors hebben aangetast. Die móeten bij de overstap naar het nieuwe stelsel of in de periode daarnaartoe aan de orde komen.

Daartoe doet de Seniorencoalitie een aantal suggesties.


De coalitie roept partijen in de Eerste Kamer op bij het kabinet aan te dringen op de eerder toegezegde handreiking voor zogenaamde ‘gesloten pensioenfondsen’. Dat zijn fondsen waarin geen pensioenopbouw meer plaatsvindt en die dus nog slechts gepensioneerden (en voormalige deelnemers) kennen.

Bedoelde handreiking (waarop de Koepel Gepensioneerden heeft aangedrongen) maakt het ook voor dergelijke fondsen mogelijk om indien gewenst over te stappen naar het nieuwe stelsel, maar laat te lang op zich wachten.


Tenslotte: uiteraard wordt, net zoals dat in de diverse lobbygesprekken die Kerstens heeft gevoerd, ook in de brief een punt gemaakt van het versterken van de zeggenschap van gepensioneerden.

Eerste Kamer buigt zich over nieuwe Pensioenwet .

 

Bron Nieuwsbrief 5 van de Koepel .

Nadat de Tweede Kamer eind vorig jaar een klap gaf op het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen, is nu de Eerste Kamer begonnen aan de behandeling ervan. In het kader daarvan vond (na een eerdere technische briefing door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) afgelopen weken een tweetal deskundigenbijeenkomsten plaats.

Daaruit werd duidelijk dat het aantal fervente voorstanders van de wet in z’n huidige vorm niet overhoudt.

Eigenlijk lijken alleen de pensioensector zelf (vertegenwoordigd door de Pensioenfederatie), de door diezelfde pensioensector gesponsorde denktank Netspar en De Nederlandse Bank nog enthousiast over het wetsvoorstel zoals dat nu voorligt.

Zowat alle andere genodigden bij bedoelde rondetafelgesprekken waren ronduit kritisch en hadden de nodige vragen.

Vragen die veelal betrekking hadden op de kritiekpunten die de Koepel Gepensioneerden en haar in de Seniorencoalitie samenwerkende collega-organisaties ANBO, KBO-PCOB en NOOM eerder al (zowel mondeling als schriftelijk) bij de Eerste Kamer en diverse insprekers bij de rondetafelgesprekken onder de aandacht hebben gebracht.

Zo maakten de aan de pensioencommissie van de Koepel Gepensioneerden verbonden actuarissen Henk Bets en Agnes Joseph beiden duidelijk dat het nieuwe stelsel onvoldoende garanties biedt dat het beloofde koopkrachtiger pensioen echt dichterbij komt. En dat terwijl dat toch de hoofdbelofte was van de nieuwe wet.

Beiden deden daartoe een paar concrete aanbevelingen, waar een aantal andere sprekers zich bij aansloot. Daartoe is overigens wel een aanpassing van het wetsvoorstel nodig.

Hoewel de mogelijkheden van de Eerste Kamer voor zo’n aanpassing een stuk beperkter zijn dan die van de Tweede Kamer (die immers amendementen kan indienen), biedt een zogenaamde ‘novelle’ daartoe wel mogelijkheden.

Momenteel kijken de Koepel Gepensioneerden en haar eerdergenoemde collega-seniorenorganisaties samen met deskundigen en senatoren naar de mogelijkheden daarvan. Na de nu afgeronde rondetafelgesprekken zal een schriftelijke vragenronde plaatsvinden.

Pas daarna zal het echte debat worden ingepland. Dat maakt dat zeker niet over het wetsvoorstel gestemd zal worden voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Ook omdat diverse senatoren, in lijn met een eerder gedane oproep van de Koepel Gepensioneerden, eerst de bij het wetsvoorstel zogenaamde ‘lagere regelgeving’ willen zien alvorens een definitief oordeel te vellen.

Zo is momenteel het wachten bijvoorbeeld nog op de door de minister toegezegde handreiking rondom ‘invaren’ (die meer duidelijkheid moet bieden over het verdelen van de pensioenpot) en die voor gesloten fondsen (die ook hen de keuze tussen wel of niet overstappen naar het nieuwe stelsel moet bieden).

Overigens treedt de Eerste kamer pas begin juni in de nieuwe samenstelling aan, zodat de minister vooralsnog ook in de Eerste Kamer een comfortabele meerderheid voor de nieuwe wet achter zich weet.