De nieuwe pensioenwet.

Bron:
Nieuwsbrief 50 d.d. 19 november 2022
Koepel van Gepensioneerden.


De meeste mensen verwachtten het, minister en coalitie hoopten het, maar het gebeurde niet. Na een over vier dagen uitgesmeerd wetgevingsoverleg over de nieuwe Pensioenwet en een twee dagen durend plenair debat in de grote zaal van het Kamergebouw kan er nog steeds niet over het wetsvoorstel worden gestemd.


In plaats van het vastleggen van de datum waarop het debat zou worden afgerond waarna stemmingen konden volgen, besloot de Tweede Kamer deze week om het wetsvoorstel eerst nog artikel voor artikel te gaan doornemen. Zo’n artikelsgewijze behandeling is hoogst ongebruikelijk: de laatste keer dat dat gebeurde, was ergens halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw. Maar het is in dit geval volgens de Koepel Gepensioneerden geen overbodige luxe, gezien de complexiteit van de nieuwe wet en de vele vragen en twijfels die nog leven. In de Tweede Kamer, maar ook in de samenleving. Gepensioneerden voorop.

Kamerleden zullen in groepjes (waarin steeds zowel woordvoerders van de coalitie als uit de oppositie zitting hebben) de hele wet doorvlooien en daar in eerste instantie schriftelijk verslag van doen. Naar aanleiding daarvan volgt een mondeling overleg. En daarna kan het plenaire debat worden afgerond. Althans, dat is de bedoeling. Want doordat de hele wetsbehandeling opnieuw opschuift, komt het moment dat de eerder dit jaar ingestelde commissie paramaters haar rapport uitbrengt steeds dichterbij. Dat rapport wordt namelijk eind deze maand verwacht. En je kunt er donder op zeggen dat ook dat rapport volgens in ieder geval oppositiepartijen aanleiding zal zijn voor een nieuwe discussie.

In het rapport van de commissie zullen immers de aannames staan (over bijvoorbeeld de veronderstelde rendementen van beleggingen) waarmee pensioenfondsen moeten rekenen bij het verdelen van het pensioenvermogen over iedereen die pensioen heeft opgebouwd of dat nu doet, het zogenaamde ‘invaren’.
Dat alles betekent dat pas in december over het wetsvoorstel kan worden gestemd. In de Tweede Kamer welteverstaan.

Want daarna volgt de behandeling in de Eerste Kamer. En ook daar zal alles uit de kast worden gehaald om te voorkomen dat het wetsvoorstel ‘er doorheen wordt gejast’. Daarmee wordt steeds meer sprake van een race tegen de klok. Want in maart 2023 volgen de verkiezingen voor Provinciale Staten, die bepalen hoe de Eerste Kamer er de rest van het jaar uit zal zien.

En volgens de peilingen zou dat wel eens kunnen leiden tot hele andere machtsverhoudingen. En dus stemverhoudingen.

Voorlichtingsdag nieuwe Pensioenwet.

Bron:

Nieuwsbrief 50 d.d. 14 november 2022

Koepel van Gepensioneerden.

Maandag 14 november organiseerde de Koepel Gepensioneerden een voorlichtingsdag voor haar lidverenigingen over het in de nieuwe Pensioenwet voorziene hoor- en adviesrecht, waarmee gepensioneerden straks hun invloed kunnen laten gelden.

Terwijl de lobby om die inspraak te versterken nog in volle gang is, werden alvast ervaringen uitgewisseld en tips en tricks gedeeld om de stem van gepensioneerden straks zo stevig mogelijk te laten klinken. En dat moet, al is het maar omdat de minister zelf in haar Memorie van Toelichting op de nieuwe wet klip en klaar stelt dat de behartiging van de pensioenbelangen van gepensioneerden niet (meer) in goede handen is bij vakbonden.

Meer dan 150 leden van lidverenigingen van de Koepel die zitting hebben in belanghebbenden- en verantwoordingsorganen namen aan de voorlichtingsdag deel. Onder leiding van dagvoorzitter Jos Berkemeijer (voorzitter van de pensioencommissie van de Koepel Gepensioneerden) gingen ze onder meer in gesprek met de aan diezelfde pensioencommissie verbonden actuaris Henk Bets. Inmiddels een bekende naam voor wie de Kamerdebatten volgt over of de nieuwe wet alle destijds bij het sluiten van het pensioenakkoord gedane beloftes (over een koopkrachtig pensioen bijvoorbeeld) wel waarmaakt. Met in samenspraak met de Koepel Gepensioneerden gemaakte tegenberekeningen heeft Bets zowel de minister als woordvoerders van coalitiepartijen inmiddels menig slapeloze nacht bezorgd. Want als die tegenberekeningen één ding aantonen, is dat dat het niet vanzelfsprekend is dat het in het nieuwe pensioenstelsel met de koopkracht van gepensioneerden wel goed zit.

Gerard Heeres en Anne van ’t Zelfde (beiden lid van de pensioencommissie en actief binnen hun eigen verenigingen bij respectievelijk Hoogovens/Tata Steel en KPN) namen de aanwezigen mee in de door hun verenigingen gevolgde strategie om te komen tot een forse indexatie (Hoogovens) en een minstens even forse inhaalindexatie (KPN).

Koepel-voorzitter John Kerstens besprak met de deelnemers de wijze waarop maximaal van de nu voor het eerst in de wet neergelegde rechten van vertegenwoordigers van gepensioneerden gebruik kan worden gemaakt. Simpel gezegd: door niet af te wachten, maar het voortouw te nemen in de besprekingen met vakbonden en werkgever en daarbij duidelijk te maken wat voor gepensioneerden de ijkpunten zijn bij het beoordelen van alle door sociale partners te nemen besluiten. Om verenigingen daarbij te helpen is inmiddels een Handleiding Hoorrecht verschenen en wordt gewerkt aan een Handleiding Adviesrecht.

Vicevoorzitter Jaap van der Spek gaf een inkijkje in de lobby-activiteiten van de Koepel Gepensioneerden, de inzet daarbij en de mogelijk te behalen resultaten.

Tenslotte: zoals aangegeven, voert de Koepel Gepensioneerden (samen met haar collega-seniorenorganisaties in de Seniorencoalitie) tot op de dag van vandaag stevig lobby tegen de wet in z’n huidige vorm. En dat zal de Koepel blijven doen. Maar tegelijkertijd bereiden we onze lidverenigingen wel voor op wat mogelijk komen gaat. In het belang van gepensioneerden.

Koopkracht en belastingen.

Bron:

Nieuwsbrief 49  d.d. 12 november 2022

Koepel van Gepensioneerden.

De voorzitter van onze commissie Koopkracht en Inkomen Ronald Beelaard is in het vraagstuk van ‘vermogen in box 3’ is gedoken. Naast inflatie enz. is er nl. ook nog een kwestie rond box3.

Tijdens de Algemene  Vergadering van de Koepel in september heeft Beelaard laten zien dat ouderen minder inkomen hebben dan de jongere generatie(s). Voor vermogen, en ook voor box 3 vermogen, is de situatie net andersom en dus navenant van belang voor senioren*.

Hieronder drie links met nadere informatie.

  • Box 3 Toelichting– Een uitleg, incl. doorkliklinks naar achtergrond informatie.
  • Box 3 Belasting– Een set grafieken (ook als pdf) met uitleg hoe die te lezen zijn om mensen een eerste indruk te geven over de mogelijke “winst” als de haalbaarheid van de hiervoor genoemde bezwaarprocedure succesvol zou blijken.
  • Box 3 Rekentool– Voor degenen die preciezer willen bekijken wat de oude of de nieuwe methode oplevert is dit een spreadsheet die u naar uw pc/laptop kunt downloaden.

Hieronder het (korte) stukje van minister Schouten over de juridische procedures ivm de WTP opgezocht in debat gemist. Het is maar kort en vanaf ongeveer 1:55.

Wet toekomst pensioenen | Debat Gemist (tweedekamer.nl)

 

Samenwerkende banken starten pilot in “wegwijs (digitaal) bankieren.

Bron:
Nieuwsbrief 47 d.d. oktober 2022
Koepel van Gepensioneerden.

” Alleen ga je snel, maar samen kom je verder. ” Een motto dat banken voortdrijft om gezamenlijk stappen te zetten in het dossier toegankelijkheid en inclusiviteit.

Recent hebben ABN AMRO, ING en Rabobank de handen ineengeslagen.

In drie steden is in oktober een pilot van start gegaan waar iedereen met vragen over bankieren terecht kan. Dit kan bij een speciaal inloopspreekuur in de Centrale Bibliotheek van Rotterdam, Bibliotheek Overvecht in Utrecht en Bibliotheek Deventer.


De pilot is met name gericht op ruim drie miljoen Nederlanders in kwetsbare posities. Denk aan senioren, laaggeletterden en mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. De vrijwilligers – gepensioneerde medewerkers van grootbanken – fungeren als spin in het web en zijn sindsdien 2 uur per week aanwezig . Ze verwijzen mensen naar de juiste kanalen en helpen de hulpvraag goed te formuleren.


De vrijwilligers geven indien mogelijk zelf informatie maar verwijzen bij complexe en inhoudelijke vragen altijd door naar financiële gecertificeerde deskundigen.

Ze geven daarnaast neutrale informatie, onafhankelijk van de bank waarvan iemand klant is.

Werving leden werkgroep Dordt Inclusief: ‘Hoe toegankelijk is Dordrecht?’

Bron: Dordrecht.net d.d. 16 november 2022

Wat vind jij van de toegankelijkheid van Dordrecht? Kun je met je rolstoel overal komen? Kun jij makkelijk over straat met je herkenningsstok? En wat vind je als inwoner met een visuele of auditieve beperking van de toegankelijk? Waar loop je letterlijk tegenaan? Zijn er voldoende bankjes om te rusten als je een dagje ouder bent of herstellende van een ziekte?


Iedereen in Dordrecht kan meedoen
De gemeente Dordrecht streeft naar een inclusieve samenleving: een samenleving waarin iedereen mee kan doen. De Adviesraad Wmo & Jeugd is het hier helemaal mee eens. Dordrecht Inclusief is dan ook een van onze speerpunten. Dordrecht moet bijvoorbeeld toegankelijk zijn, anders kun je niet meedoen.


Praat, denk en test mee!
De Adviesraad adviseert de gemeente, onder andere, over de toegankelijkheid. De werkgroep Dordt Inclusief bestaat nu ruim anderhalf jaar en heeft al aardig wat acties uitgevoerd. Zoals een schouw naar het centrum, deurhangers voor voertuigen die in de weg staan en recentelijk een pluim voor toegankelijke winkels. We bedenken dus met elkaar plannen hoe het beter kan.


Ben je slechtziend of slechthorend? Heb jij begeleiding van een hulphond? Heb jij last van de vele prikkels uit de stad? Ben je minder goed ter been? Is jouw beperking niet van buiten zichtbaar, maar voel je dat wel van binnen? Met jouw inbreng als ervaringsdeskundige helpen we mee Dordrecht inclusiever te maken.!


Wil je meedoen of meer informatie?
Wil je meedoen of wil je meer informatie, neem dan contact op Nick Bootsman, telefoon: 06 1946 2164, e-mail: nickbootsman@yahoo.com

Warme ontmoetingsplekken in elke wijk

Bron: Dordrecht.net d.d. 18 november 2022

Inwoners in Dordrecht hoeven deze winter niet in de kou te zitten. Elke wijk in de stad krijgt een ‘warme ontmoetingsplek’, een plek waar bezoekers warm kunnen zitten, werken of elkaar ontmoeten. Deze locaties zijn 7 dagen in de week open, van 9 uur tot 22 uur, er is koffie en thee en op sommige locaties zijn er extra activiteiten.


Door de stijgende energieprijzen hebben veel inwoners een hoge energierekening, zeker als zij veel thuis zijn. Om te voorkomen dat inwoners in de kou moeten zitten, zorgen verschillende organisaties voor warme ontmoetingsplekken in de stad.


Ontmoeten
Wethouder Chris van Benschop: “De warme ontmoetingsplekken zijn er voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Bijvoorbeeld omdat je door de hoge energierekening de verwarming niet meer aanzet. Of omdat je een warme plek zoekt om te kunnen werken. Maar je kunt hier ook je buurtgenoten ontmoeten en een kop koffie drinken. Er is voor iedereen een warme plek in de stad.”


Waar?
Op dit moment zijn de warme ontmoetingsplekken de Admiraal in Wielwijk, de Koloriet in Krispijn, de Stoof in Crabbehof, de Stadsbibliotheek in de binnenstad, de Wijkhaven in de Staart en het Cultureel Centrum in Sterrenburg. De locaties in Stadspolders en Dubbeldam volgen binnenkort.


De lijst met warme ontmoetingsplekken wordt steeds bijgewerkt en is te vinden op www.dordrecht.nl/warmeplekken.


Samenwerking
De partners Contour de Twern, de bibliotheek, Samen Dordt en gemeente Dordrecht werken intensief samen om deze plekken te realiseren. Andere partners en corporaties gaan mogelijk later meedoen.


Er zijn nog vrijwilligers nodig die mee willen helpen op de warme ontmoetingsplekken. Meer informatie en aanmelden kan via dordthelpt@samendordt.nl.