Algemene Vergadering stemt in met Jaarplan 2023

Bron Nieuwsbrief 54 d.d. 17 december 2022

Afgelopen woensdag hield de Koepel Gepensioneerden weer een Algemene Vergadering. Bijna 100 vertegenwoordigers van lidverenigingen stemden in Culemborg unaniem in met de begroting en het Jaarplan 2023 van de Koepel. Kern van dat Jaarplan is dat de Koepel Gepensioneerden bovenop het pensioendossier blijft zitten: centraal, bijvoorbeeld richting de Eerste Kamer die vanaf januari z’n tanden in de nieuwe Pensioenwet mag zetten.


Maar vooral ook decentraal: daar waar de lidverenigingen van de Koepel aan de slag moeten met de uitoefening van het in de nieuwe wet neergelegde hoorrecht. Het is voor het eerst dat de pensioenwetgeving in Nederland expliciet een rol toekent aan verenigingen van gepensioneerden. En gelet op de daaraan in de wet gestelde eisen zijn het feitelijk alleen de lidverenigingen van de Koepel die daarvoor in aanmerking komen.


Daarom zet de Koepel komend jaar stevig in op het faciliteren van haar verenigingen om maximaal gebruik te kunnen maken van dat hoorrecht. Dat is straks immers de enige manier waarop gepensioneerden nog invloed kunnen uitoefenen op alle keuzes die per pensioenfonds moeten worden gemaakt.


Daartoe zal de inmiddels verschenen Handleiding Hoorrecht worden geactualiseerd als ook worden voorzien van nog meer concrete handvatten voor lidverenigingen en zal bovendien een Handleiding Adviesrecht worden uitgebracht, nu alle verenigingen ook vertegenwoordigers in verantwoordingsorganen hebben.


Uiteraard zullen ook in 2023 weer scholings- en voorlichtingsdagen worden georganiseerd. Daarnaast zal een (digitaal) platform worden ontwikkeld waarop lidverenigingen ‘good and bad practices’ kunnen uitwisselen. De Koepel Gepensioneerden ziet het ook als haar taak om knelpunten bij de implementatie van de nieuwe wet stevig onder de aandacht van pers en politiek te brengen en zo ook echt werk te maken van de in de Tweede Kamer besproken ‘monitoring’ van de wet.

Tenslotte: nu de introductie van een wettelijk hoorrecht van verenigingen van gepensioneerden mogelijkheden biedt om het grote belang van bedoelde verenigingen en dus van de Koepel Gepensioneerden zelf breder over het voetlicht te brengen, zal de Koepel actie ondernemen om meer bekendheid te genereren over de mogelijkheid en het belang om lid te worden van een bij de Koepel Gepensioneerden aangesloten vereniging van gepensioneerden.


Naast pensioenen (en breder: inkomen en koopkracht) zal ook het brede thema wonen, welzijn en zorg volgend jaar een prominente plaats innemen in de activiteiten van de Koepel Gepensioneerden. Via een inmiddels danig versterkte commissie Zorg, Wonen, Welzijn zal de Koepel (samen met haar partners in de Seniorencoalitie) onder meer nauw betrokken zijn bij het onlangs door het kabinet gepresenteerde programma ‘Wonen, Ondersteuning, Zorg voor Ouderen’ (WOZO).


Uitgangspunt daarbij voor de Koepel is dat zeker niet iedere senior ‘ziek, zwak en misselijk’ is, maar dat het tegelijkertijd niet zo is dat iedere oudere tot ver boven de zeventig in blakende gezondheid verkeert en beschikt over een sterk eigen netwerk. Voor de Koepel is daarom van belang dat veel aandacht uitgaat naar de randvoorwaarden om ‘gelukkig oud te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts